Klauzula ucieczki Paktu Stabilności i Wzrostu (SGP)

Komisja Europejska zaproponowała dziś uruchomienie ogólnej klauzuli ucieczki Paktu Stabilności i Wzrostu (SGP) w ramach swojej strategii szybkiego, zdecydowanego i skoordynowanego reagowania na pandemię koronawirusa. Po zatwierdzeniu przez Radę pozwoli ona państwom członkowskim na podjęcie działań w celu odpowiedniego poradzenia sobie z kryzysem, przy jednoczesnym odejściu od ograniczeń budżetowych, które normalnie obowiązywałyby w europejskich ramach budżetowych.

Wniosek stanowi ważny krok w realizacji zobowiązania Komisji do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi polityki gospodarczej, aby wesprzeć państwa członkowskie w ochronie ich obywateli i złagodzić poważnie negatywne konsekwencje społeczno-gospodarcze pandemii.

Ursula von der Leyen powiedziała: „Dziś proponujemy maksymalne uelastycznienie naszych zasad, które pozwolą naszym rządom krajowym wspierać wszystkich – ich systemy opieki zdrowotnej, personel, a także osoby tak bardzo dotknięte kryzysem. Chcę się upewnić, że Europa robi wszystko aby jak najlepiej reagować na ludzki i społeczno-ekonomiczny wymiar pandemii koronawirusa. ”

Pandemia koronawirusa jest poważnym szokiem dla gospodarki europejskiej i światowej. Państwa członkowskie już przyjęły lub przyjmują środki budżetowe w celu zwiększenia wydajności swoich systemów opieki zdrowotnej i zapewnienia pomocy tym obywatelom i sektorom, na które szczególnie epidemia ma wpływ. Środki te, wraz ze spadkiem aktywności gospodarczej, przyczynią się do znacznie wyższych deficytów budżetowych. Strategia Komisji mająca na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa obejmuje m.in. wykorzystanie pełnej elastyczności naszych ram fiskalnych i ram pomocy państwa, mobilizację budżetu UE w celu umożliwienia grupie EBI zapewnienia krótkoterminowej płynności MŚP oraz skierowanie 37 mld EUR na zwalczanie koronawirusa w ramach inicjatywy inwestycyjnej dotyczącej koronawirusa.

Komisja wezwała Radę do jak najszybszego zatwierdzenia wniosku. Komisja jest gotowa podjąć dalsze działania w miarę rozwoju sytuacji.

Komisja i Rada wyjaśniły już, że pandemia koronawirusa kwalifikuje się jako „niezwykłe wydarzenie poza kontrolą rządu”. Komisja uważa, że ​​konieczna jest daleko idąca elastyczność w ramach paktu stabilności i wzrostu, aby chronić obywateli i przedsiębiorstwa w Europie przed skutkami kryzysu oraz wspierać gospodarkę w następstwie pandemii. W związku z tym Komisja postanowiła zaproponować uruchomienie ogólnej klauzuli ucieczki paktu stabilności i wzrostu.

Dzisiejszy wniosek wynika z przyjęcia przez Komisję tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa, aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie wystarczającej płynności przedsiębiorstwom wszystkich rodzajów oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej podczas i po zakończeniu pandemii koronawirusa.