EKZZ wzywa Radę ds. Konkurencyjności do wysłania mocnego sygnału w celu ochrony praw człowieka

 
1 grudnia – na obradach Rady ds. Konkurencyjności ministrowie spróbują wypracować ogólne podejście do dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (due diligence – CSDD), która nakłada na firmy obowiązek identyfikowania i zapobiegania, eliminowania lub łagodzenia wpływu ich działalności na prawa człowieka, w tym prawa związkowe i pracownicze oraz na środowisko.
 
EKZZ liczy, że Rada da jasno do zrozumienia, że nadal poważnie traktuje UE jako lidera w dziedzinie ochrony praw człowieka, w tym praw związkowych i pracowniczych, w Europie i na świecie” – powiedziała Isabelle Schömann, sekretarz Konfederacji EKZZ.
 
Dla EKZZ kluczowe jest, aby państwa członkowskie i przedsiębiorstwa zrozumiały, że dobre zarządzanie oznacza pełne zaangażowanie związków zawodowych i przedstawicieli pracowników na każdym etapie polityki firmy dotyczącej należytej staranności.
 
Dyrektywa musi mieć zastosowanie do WSZYSTKICH firm, niezależnie od ich wielkości, sektora, struktury biznesowej oraz tego, czy znajdują się one w UE, czy poza nią.
 
Powinna również gwarantować, że prawa człowieka obejmują wszystkie prawa pracownicze i związkowe oraz zapewniać solidne zasady prawne odpowiedzialności cywilnej, mechanizmy dochodzenia roszczeń oraz skuteczne środki zaradcze i sankcje odstraszające.
 
To, co jest obecnie na stole, nie wystarczy, aby osiągnąć poszanowanie praw człowieka i środowiska, dlatego wzywamy państwa członkowskie UE do przyjęcia  podejścia, które jest jak najbardziej ambitne i daje znak, że dla UE nadszedł czas, aby postawić praw człowieka i środowiska przed maksymalizacją zysków za wszelką cenę”.