EKZZ pogratulowała przedstawicielom w Międzynarodowej Organizacji Pracy osiągnięcia

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych pogratulowała przedstawicielom w Międzynarodowej Organizacji Pracy osiągnięcia porozumienia z rządami i pracodawcami na światowej Konwencji na Rzecz Eliminacji przemocy i prześladowania w świecie pracy.

Na Konwencji po raz pierwszy ustanowiono globalne i unikatowe prawo każdego, do pracy bez przemocy i niepokoju.

Konwencja wzywa państwa świata do:

Stanowienia prawa, które zabrania i sankcjonuje przemoc i prześladowanie w miejscu pracy.
Zobowiązuje pracodawców, po konsultacjach z pracownikami i ich związkami, do stworzenia zasad chroniących i zwalczających przemoc i prześladowania.
„Każdy ma prawo do życia bez strachu przed przemocą czy prześladowaniem” – mówi Per Hilmersson, zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ – „ a pracodawcy powinni mieć obowiązek stworzenia jasnych i przejrzystych procedur, by chronić przez tymi zjawiskami, by wspierać ich ofiary i odpowiednio potraktować ich oprawców. Teraz walka będzie dotyczyć dopilnowania, by każde państwo ratyfikowało i wdrożyło Konwencję do prawa krajowego. Konwencja jest ważnym osiągnięciem dla pracujących kobiet i mężczyzn na świecie. Przełóżmy teraz dobre zapisy Konwencji na lepsze warunki pracy na wszystkich kontynentach. Gratulacje dla związkowej delegacji w MOP, która z powodzeniem negocjowała Konwencję”.

Jedna na sześć osób pracujących w Europie doznała w pracy aktów przemocy i prześladowania, a także „niechcianej seksualnej uwagi”.

W 2017 roku EKZZ opublikowała raport pt. „Bezpieczny w domy, bezpieczny w pracy”, który określał związkową strategię na rzecz prewencji, zarządzania i eliminowania przypadków prześladowań i przemocy przeciwko kobietom, w którym znalazły się informacje na temat 40-tu układów zbiorowych i polityk odnoszących się do problemu przemocy i prześladowań w pracy w 11 państwach UE.

Więcej na ten temat tutaj.