Dziś kończymy naszą wizytę w Berlinie, w którym odbywał się 15 Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – największego i najstarszego ruchu społecznego – ruchu związkowego w powojennej Europie❗️

Cieszymy się, że jesteśmy integralną częścią tej wielkiej rodziny. 

A teraz czas na szczegółowe podsumowanie!

Forum Związków Zawodowych reprezentowała 5-osobowa delegacja: Pani Dorota Gardias (Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych), Pan Dariusz Trzcionka (Przewodniczący PZZ „KADRA”, Wiceprzewodniczący FZZ), Pan Rafał Jankowski (Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Wiceprzewodniczący FZZ), p. Krystyna Dębkowska (OZZPiP, Wiceprzewodnicząca KKR FZZ) oraz Zastępca Delegata, Pan Marcin Kolasa (Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG, Członek Prezydium FZZ). Delegacji towarzyszyli obserwatorzy Kongresu z ramienia FZZ.

Pierwszego dnia XV Kongresu EKZZdelegaci głosowali nad poprawkami do rozdziału „Razem na rzecz odnowy ruchu związkowego” Planu Działania EKZZ na lata 2023-2027.  Rozdział został przegłosowany. W ramach przemówień otwierających XV, jedno z nich wygłosił Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Pan Olaf Scholz. 

Przyjęto również poprawkę do Statutu EKZZ, która zakłada parytet dla młodych delegatów poniżej 35 roku życia m.in. zapewniający miejsca dla delegatów poniżej 35 roku życia na następnym Kongresie EKZZ za cztery lata. Program Działań EKZZ na lata 2023-2027 reguluje także kwestie zmiany pokoleniowej w europejskich organizacjach związkowych, a także m.in. kwestię prawa do strajku, czy sztucznej inteligencji. 

Podczas drugiego dnia obrad XV Kongresu EKZZ dalej dyskutowano o prawach pracowniczych. Podczas dyskusji przypomniano m.in. strajk pracowników z Uzbekistanu i Gruzji zatrudnionych w polskich firmach transportowych w Niemczech.

EKZZ poparł cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., jednak zastrzeżono, iż podstawowe, nadchodzące zmiany, będą miały poważny wpływ na interes pracowniczy w wymiarze międzyregionalnym i międzysektorowym, tym samym grożą zwiększeniem nierówności społecznych. EKZZ uznał, że wymaga to ambitnego programu sprawiedliwej transformacji, realizowanego w duchu i w ramach przepisów Europejskiego Zielonego Ładu oraz krajowych planów energetycznych i klimatycznych – zgodnie z wytycznymi MOP dotyczącymi sprawiedliwej transformacji i i zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Podczas dyskusji nad tym rozdziałem dyskutowano też m.in. o szeregu innych kwestii, m.in. równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, przeciwdziałaniu przemocy seksualnej, sztucznej inteligencji wkraczającej na rynek pracy.

W trakcie dyskusji delegaci wyrażali swój pogląd w kwestii praw nauczycieli oraz zasady równości płacy i płacy, a także kształcenia ustawicznego. 

Podczas drugiego dnia obrad wręczono Nagrodę EKZZ im. Briana Bercussona dla najlepszej pracy doktorskiej napisanej na temat praw pracowniczych i związkowych. Laureatką tejże nagrody została Marta Lasek-Markey z Wydziału Prawa Trinity College Dublin.

Podczas trzeciego dnia Kongresu wybrano władze Kongresu EKZZ. Sekretarz Generalną została p. Esther Lynch.

Głosowano też nad kolejnymi rozdziałami i poprawkami do rozdziałów Planu Działania EKZZ na lata 2023-2027.

Punktem kulminacyjnym trzeciego dnia XV Kongresu EKZZ było wystąpienie Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Pani Ursuli Von der Leyen. W swoim wystąpieniu, szefowa KE skupiła się na strategicznej roli partnerów społecznych, w tym ruchu związkowego na rzecz zrównoważonych zmian i procesów, które wymagają realizacji w zakresie zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki, z zachowaniem jej społecznego wymiaru. I to właśnie społeczny wymiar gospodarki europejskiej stał tematem przewodnim przemowy Ursuli Von Der Leyen, która podkreślała potrzebę aktywizacji zawodowej w wymiarze mędzyngeneracyjnym, w tym, w szczególności ludzi młodych, a także kobiet powracających na rynek. Dlatego tak istotnym elementem rozwoju społeczno – gospodarczego wszystkich narodów europejskich powinno być stosowanie polityk umocowanych w systemie long life learning. 

Czwartego dnia zaprezentowano nowy skład władz EKZZ. 

W wydarzeniu wzięło udział około 600 delegatów z europejskich organizacji związkowych, w tym sekretarze generalni i/lub przewodniczący około 93 krajowych organizacji związkowych z 41 krajów, 10 europejskich branżowych federacji związków zawodowych oraz goście specjalni z Europy i spoza niej.

Kongres uczcił również 50-lecie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: 50 lat walki o ludzi pracy

Kongres EKZZ przyjął też kluczowe dokumenty, w tym Manifest Berliński i Program Działania EKZZ na lata 2023-2027.

🧷Treść przemówienia Ursuli von der Leyen

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_2926

🧷Pełna galeria zdjęć z przebiegu XV Kongresu: 

https://www.flickr.com/photos/etuc-ces/52924047827/in/album-72177720308551702/