Apel Forum Związków Zawodowych do Prezydenta RP ws. szkodliwych zapisów o RDS

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,


W imieniu Forum Związków Zawodowych pragnę zdecydowanie zaprotestować przeciwko wprowadzonym przez Sejm zapisom do Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 marca 2020 roku („Ustawa”), a zwłaszcza art. 46 Ustawy, który wprowadza zmiany do art. 27 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 27 ust. 2a i 2b).

Przyjęte przez koalicje rządzącą rozwiązania godzą w podstawowe prawa i wolności reprezentatywnych organizacji, które stanowią ważny głos w debacie na temat przyszłości społeczno – gospodarczej naszej Ojczyzny. Wprowadzona w 2015 roku ustawa o Radzie Dialogu Społecznego na nowo otwierała relację pomiędzy poszczególnymi stronami dialogu, dając jednocześnie nadzieje na powrót do realizowania najwyższych standardów europejskich w zakresie udziału reprezentacji pracowników i pracodawców w procesie stanowienia prawa.


Narastająca epidemia COVID – 19 z każdą sekundą zmienia nasze położenie, dewastując system gospodarczy, w konsekwencji burząc nastroje społeczne. W momencie, w którym Rada Dialogu Społecznego powinna stać jednym z kluczowych przestrzeni poszukiwania konstruktywnych rozwiązań dokonuje się zmian, które w efekcie zamykają drogę do swobodnej wymiany poglądów, podporządkowują tą ważną instytucję interesowi politycznemu partii rządzącej, co niewątpliwie przełoży się na obniżenie jakości strategicznych relacji i całego procesu zarządzania tym  niespotykanym w naszej historii kryzysie. W ostatnich tygodniach Forum Związków Zawodowych wielokrotnie wykazywało gotowość do współpracy ze stroną rządową oraz pozostałymi partnerami, bowiem tak w naszej ocenie powinna zachowywać się organizacja, która w sposób odpowiedzialny działa zgodnie z najwyższym interesem całego polskiego społeczeństwa.

Wprowadzenie w życie mechanizmów ograniczających swobodę wypowiadania stanowisk poszczególnych stron nie ma absolutnie nic wspólnego z efektywnym zarządzaniem i nie niesie za sobą żadnych pozytywnych skutków w zakresie walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Rozumiemy potrzebę przyśpieszenia prac legislacyjnych w wielu aspektach życia publicznego kosztem czasu, jaki pierwotnie partnerzy społeczni otrzymywali na konsultacje. Jednak decyzja, która w swych skutkach daje Prezesowi Rady Ministrów autorytarne prawo do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego podważa autorytet instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który dotychczas pełnił rolę Patrona dialogu społecznego.

Forum Związków Zawodowych zrzesza przedstawicieli tych grup zawodowych, które dziś stoją na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID – 19. Ci

Otwórz pismo w formacie PDF