email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

STATUT FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Forum Związków Zawodowych, zwane dalej Forum, jest konfederacją związków zawodowych.

 2. Forum jest reprezentantem zrzeszonych w niej organizacji członkowskich i członków tych organizacji.

Art. 2

 1. Forum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

 2. Siedzibą Forum jest miasto Warszawa.

 3. Forum posiada osobowość prawną.

 4. Osobowość prawną zachowują wszystkie organizacje członkowskie Forum.

 5. Forum może tworzyć przedstawicielstwa terenowe, agendy, biura i jednostki organizacyjne oraz posiadać własny organ prasowy.

 6. Forum może przystępować do międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Forum

Art. 3

Podstawowym celem Forum jest integracja zrzeszonych organizacji, udzielanie pomocy i reprezentowanie ich interesów w
zakresie:

 1. Obrony praw i zabezpieczenie a interesów społeczno – zawodowych, socjalno – bytowych, kulturalnych oraz ochrony zdrowia, pracy i środowiska pracowników, emerytów , rencistów i ich rodzin.

 2. Kształtowania aktywności społecznej i etyki zawodowej, ochrona y godności ludzi pracy.

 3. Współdziałania z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą na rzecz postępu społecznego, praw człowieka, swobód demokratycznych.

 4. Integracji i umacniania roli ruchu związkowego.

Art. 4

Forum dąży do osiągnięcia celów między innymi poprzez:

 1. Organizowanie współdziałania organizacji członkowskich, prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń.

 2. Popieranie statutowej działalności organizacji członkowskich.

 3. Działania na rzecz realizacji celów statutowych przez związkowych mandatariuszy w przedstawicielskich organach władzy państwowej i reprezentantów Forum w doradczych i opiniodawczych instytucjach powołanych przez organy władzy, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacje społeczne i zawodowe.

 4. Występowanie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz do odpowiednich organów i instytucji europejskich o zbadanie zgodności przepisów prawa z Konstytucją RP lub prawem europejskim ratyfikowanym przez Państwo Polskie.

 5. Występowanie z wnioskami w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych i decyzji dotyczących praw i interesów ludzi pracy i ich rodzin oraz opiniowanie i udział w przygotowaniu wymienionych aktów prawnych, decyzji i planów społeczno – gospodarczych.

 6. Prowadzenie rokowań zbiorowych oraz zawieranie i wypowiadanie Układów Zbiorowych Pracy a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy.

 7. Występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznychbudzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie.

 8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, uczestniczenie w nadzorze nad przestrzeganiemprzepisów i zasad bhp oraz dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 9. Prowadzenie działalności analityczno-badawczej.

 10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, informacyjnej,wydawniczej i gospodarczej.

 11. Pełnienie funkcji mediacyjnej w sporach miedzy organizacjami członkowskimi a organami władzy państwowej isamorządowej.

 12. Udział przedstawicieli Forum w wybieranych organach władzy ustawodawczej i samorządowej.

Art. 5

 1. W przypadku naruszenia praw pracowniczych, w obronie prawa do pracy, godziwych warunków pracy i płacy orazpraw i wolności związkowych, Forum może inicjować i koordynować spory zbiorowe, strajki lub inne formy protestu.

 2. W obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, Forum może organizować strajki solidarnościowe.

 3. Forum może tworzyć fundusz strajkowy. Zasady korzystania z funduszu określa Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ III

Organizacje członkowskie Forum

Art. 6

 1. Organizacjami członkowskimi Forum mogą być:

  1. ogólnokrajowe organizacje związkowe,

  2. zrzeszenia związków zawodowych,

  3. oraz inne organizacje związkowe.

 2. Wymienione w pkt 1 organizacje związkowe nabywają członkostwo z dniem podjęcia w tej sprawie uchwały przez Zarząd Główny, po złożeniu przez kandydata uchwały zgodnej z jego statutem o przystąpieniu do Forum. Powyższy tryb nie dotyczy członków założycieli, którzy nabywają członkostwo z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu Forum

 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kongresu.

 4. W przypadku przystąpienia do Forum zrzeszenia związków zawodowych jego organizacje związkowe nabywają automatycznie członkostwo w Forum.

Art. 7

 1. Wystąpienie organizacji członkowskiej z Forum następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożono uchwałę o wystąpieniu, podjętą zgodnie z jej statutem.

 2. Prawa i obowiązki organizacji członkowskiej wymienionej w pkt. 1 ustają z dniem wystąpienia.

Art. 8

 1. Organizacja członkowska nie przestrzegająca Statutu Forum może być wykluczona z Forum, w drodze uchwały Prezydium. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego.

 2. W przypadku wykluczenia prawa i obowiązki wygaszają z datą wykluczenia, którą jest data bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Prezydium lub negatywnego rozstrzygnięcia odwołania przez Zarząd Główny.

 3. Zasady i tryb postępowania w w/w sprawach określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Art. 9

Organizacje członkowskie mają prawo do:

 1. Wyboru delegatów na Kongres w liczbie ustalonej w Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.

 2. Miejsc mandatowych w organach Forum.

 3. Współdecydowanie o programie, treści podejmowanych uchwał i przyjmowanych stanowisk oraz metodach i formach pracy organów Forum.

 4. Oceny działalności organów Forum i osób pełniących w nich funkcje z wyboru.

 5. Udziału swoich przedstawicieli w komisjach Forum.

 6. Wnoszenia odwołań do organów Forum.

 7. Uzyskiwania od Forum pomocy w realizacji statutowych celów i zadań.

Art. 10

Organizacje członkowskie przystępujące do Forum w okresie pomiędzy kongresami mają prawo do desygnowania swoich
przedstawicieli do organów Forum.

Art. 11

Organizacje członkowskie są zobowiązane do:

 1. Przestrzegania Statutu Forum.

 2. Udziału w pracach Forum.

 3. Realizacji uchwał organów statutowych Forum.

 4. Popieranie działalności Forum.

 5. Terminowego opłacania składki członkowskiej.

ROZDZIAŁ IV

Organy Statutowe Forum

Art. 12

 1. Organy statutowe Forum tworzą przedstawiciele organizacji członkowskich.

 2. Organami statutowymi Forum są:

  1. Kongres,

  2. Zarząd Główny,

  3. Prezydium,

  4. Zarządy Wojewódzkie,

  5. Krajowa Komisja Rewizyjna.

 1. Organy statutowe Forum działają na zasadzie kolegialności i są odpowiedzialne za realizację zadań, zgodnie ze statutowymi kompetencjami.

 2. Kadencja organów statutowych jest równa i trwa 4 lata.

Art. 13

 1. Organy statutowe Forum są wybierane w wyborach tajnych przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

 2. Sposób wyboru organów statutowych oraz ich liczebność określa Zarząd Główny w Ordynacji Wyborczej.

 3. Organy statutowe wszystkich szczebli podejmują samodzielne uchwały i decyzje w sprawach należących do zakresu ich działania – w oparciu o Statut i przepisy prawa.

 4. Uchwały i decyzje organów statutowych wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogółu członków danego organu statutowego, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 5. Uchwały organów statutowych mogą być uchylone lub zawieszone przez nadrzędne organy statutowe, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. Organem nadrzędnym w stosunku do podejmowanych uchwał przez właściwe organy statutowe jest:

  1. Prezydium dla Zarządów Wojewódzkich,

  2. Zarząd Główny dla Prezydium,

  3. Kongres dla Zarządu Głównego.

Art. 14

 1. Członek Związku wybrany do organów statutowych jest obowiązany aktywnie uczestniczyć w pracach organów statutowych, do których został wybrany.

 2. Członkowie organów statutowych mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani, jeżeli nie działają zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami organów statutowych.

 3. Zawieszenie w czynnościach lub odwołanie członka organu statutowego Forum następuje w drodze uchwały odpowiedniego organu statutowego. Zasady i tryb zawieszania lub odwołania członka organu statutowego określa Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny w formie uchwały.

 4. Mandat członka organu statutowego wygasa przed upływem kadencji w razie:

  1. pisemnej rezygnacji z mandatu,

  2. utraty zdolności do czynności prawnych,

  3. śmierci,

  4. utraty członkostwa w organizacji członkowskiej Forum,

  5. utraty praw publicznych.

 1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Krajowa Komisja Rewizyjna w formie uchwały.

 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, dany organ statutowy może powołać w jego miejsce nowego członka w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej.

ROZDZIAŁ V

Kongres

Art. 15

 1. Najważniejszym organem statutowym Forum jest Kongres do którego zadań należy:

  1. określenie programu i głównych kierunków działania,

  2. uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian,

  3. uchwalanie Porządku i Regulaminu obrad Kongresu,

  4. wybór przewodniczącego Forum i przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej,

  5. wybór wiceprzewodniczących Forum i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w ilości określonej w
   Ordynacji Wyborczej,

  6. wybór członków Prezydium i dodatkowych członków Zarządu Głównego w ilości określonej w Ordynacji
   Wyborczej,

  7. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie absolutorium
   ustępującemu Zarządowi Głównemu,

  8. rozpatrzenie odwołań organizacji członkowskich od decyzji Zarządu Głównego,

  9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Forum Związków Zawodowych,

 1. Kongres jest zwoływany najpóźniej z dniem upływu kadencji.

 2. Kongres zwołuje Zarząd Główny.

 3. Kongres podejmuje uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych delegatów wybranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny.

 4. Uchwały Kongresu w sprawach: zmian w Statucie, rozwiązaniu Forum podejmowane są większością co najmniej 2/3 głosów.

 5. Nadzwyczajny Kongres zwoływany jest na podstawie Uchwały Zarządu Głównego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 2/3 ogólnopolskich organizacji członkowskich.

 6. Zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu następuje w terminie 2 m-cy od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje on nad sprawami, dla których został powołany.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd Główny

Art. 16

 1. Zarząd Główny jest naczelnym organem Forum w okresie pomiędzy Kongresami.

 2. Do kompetencji Zarządu Głównego w szczególności należy:

  1. podejmowanie uchwały o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych,

  2. uchwalanie budżetu i zatwierdzenie sprawozdanie finansowe,

  3. przyjmowanie ogólnopolskich organizacji związkowych określonych w Ordynacji Wyborczej

  4. zawieszanie i wydalanie organizacji członkowskich,

  5. uchwalanie Ordynacji Wyborczej,

  6. ustalanie wysokości oraz zasad odprowadzania składki członkowskiej,

  7. powoływanie i określanie zasad działania branż,

  8. ustalanie zasad finansowania i zakresu kompetencji struktur terenowych

  9. ustalenie wysokości i zasad wynagradzania przewodniczącego i wiceprzewodniczących Forum,

  10. podejmowanie decyzji w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu,

  11. rozpatrywanie wniosków Krajowej Komisji Rewizyjnej dotyczących udzielania absolutorium za każdy rok obrachunkowy dla Prezydium,

  12. rozpatrywanie skarg i odwołań członków organów statutowych Forum

  13. określenie zasad organizacji i funkcjonowania agend, biur i jednostek organizacyjnych.

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 3. Zarząd Główny tworzą:

 1. Przewodniczący Forum

 2. Wiceprzewodniczący Forum

 3. Członkowie Prezydium

 4. Przewodniczący lub upoważniony wiceprzewodniczący zrzeszeń i ogólnokrajowych organizacji związkowych, spełniających wymogi określone w Ordynacji Wyborczej

 5. Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich.

 1. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu wiceprzewodniczącego Forum lub członka Prezydium, Zarząd Główny jest upoważniony do jego wyboru spośród siebie.

ROZDZIAŁ VII

Prezydium

Art. 17

 1. Prezydium kieruje działalnością Forum w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.

 2. Prezydium tworzą przewodniczący Forum, wiceprzewodniczący Forum oraz członkowie wybrani przez Kongres w ilości określonej w Ordynacji Wyborczej.

 3. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Forum nie można łączyć z udziałem w organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej.

 4. Do kompetencji Prezydium w szczególności należy:

  1. określenie zasad organizacyjnych Biura Forum,

  2. reprezentowanie Forum wobec krajowych władz wykonawczych, ustawodawczych i
   sądowniczych oraz na płaszczyźnie międzynarodowej,

  3. nadzorowanie działalności gospodarczej Forum,

  4. wybór przedstawicieli Forum do Rady Dialogu Społecznego,

  5. wybór przedstawicieli Forum do innych ciał dialogu społecznego oraz agend i
   instytucji krajowych i międzynarodowych,

  6. współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i
   zaleceń,

  7. przygotowywanie projektu budżetu,

  8. określenie zasad wynagradzania pracowników etatowych Forum,

  9. zajmowanie stanowiska w sprawach społecznych, zawodowych i gospodarczych,

  10. określenie kierunków działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i wydawniczej,

  11. prowadzenie gospodarki finansowej.

 1. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb, a zwołuje je przewodniczący lub wiceprzewodniczący upoważniony przez Prezydium.

ROZDZIAŁ VIII

Zarząd Wojewódzki

Art. 18

 1. Zarząd Wojewódzki reprezentuje Forum wobec właściwych miejscowo organów administracji rządowej, samorządowej, organizacji gospodarczych, politycznych, społecznych, zawodowych i pracodawców.

 2. Działalność Zarządu Wojewódzkiego nie może być sprzeczna ze Statutem oraz uchwałami organów statutowych Forum.

 3. Głównymi zadaniami Zarządu Wojewódzkiego są w szczególności:

  1. koordynacja działań organizacji zrzeszonych w Forum w strukturach Województwa,

  2. podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków bytowych członków związków oraz ich rodzin,

  3. udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym
   wchodzącym w skład Forum,

  4. upowszechnianie i realizacja uchwał organów statutowych Forum,

  5. organizowanie spotkań organizacji zakładowych i międzyzakładowych, celem wymiany doświadczeń i
   integracji organizacji członkowskich Forum,

  6. promowanie Forum poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, promocyjnej,
   rekreacyjno – sportowej i propagandowej, i turystycznej,

  7. bieżąca współpraca oraz prezentowanie stanowisk Forum wobec organów administracji rządowej i
   samorządowej, organizacji gospodarczych, politycznych, społecznych, zawodowych, organizacji
   pracodawców oraz innych instytucji i stowarzyszeń z terenu swojego działania,

  8. współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,

  9. desygnowanie w uzgodnieniu z Prezydium przedstawicieli Forum do terenowych struktur dialogu
   społecznego oraz innych instytucji działających na danym terenie.

 1. Zarząd Wojewódzki może powoływać w obrębie danego województwa struktury powiatowe lub miejskie, w zależności od potrzeb i sytuacji w danym województwie.

 2. Wszystkie organy struktur zobowiązane są do realizacji uchwał i decyzji organów statutowych Forum.

Art. 19

 1. Zarząd Wojewódzki koordynuje współpracę organizacji związkowych wchodzących w skład Forum z terenu danego województwa oraz reprezentuje Forum wobec wojewódzkich organów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji o których mowa w art. 18 pkt.1.

 2. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego upoważniony przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub w uzasadnionych przypadkach upoważniony przez Prezydium Wiceprzewodniczący Forum.

 3. W skład Zarządu Wojewódzkiego na terenie danego województwa wchodzą:

  1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego oraz

  2. przedstawiciele organizacji związkowych przynależnych do Forum według parytetów określonych przez Zarząd
   Główny w Ordynacji Wyborczej określonej drodze uchwały.

Art. 20

 1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego wybierani są ze składu Zarządu Wojewódzkiego, o którym mowa w art. 19 pkt 3.

 2. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa się z:

  1. Przewodniczącego,

  2. Wiceprzewodniczących,

  3. Członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

 1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego kieruje bieżącą działalnością Zarządu Wojewódzkiego oraz reprezentuje Zarząd wobec terenowych organów administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, a także organizacji pracodawców, politycznych, społecznych i zawodowych.

 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb.

 3. Zasady Wyborcze przewodniczącego, wiceprzewodniczących określa Zarząd Główny.

Art. 21

Zasady finansowania działalności Zarządów Wojewódzkich określa Zarząd Główny w formie uchwały.

Art. 22

 1. W przypadku działalności Zarządu Wojewódzkiego niezgodnej ze Statutem lub nierealizowania uchwał organów statutowych Forum wyższego szczebla, Prezydium może zawiesić działalność Zarządu Wojewódzkiego.

 2. W sytuacji, o której mowa w pkt 3 Zarządowi Wojewódzkiemu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego. Odwołanie to należy wnieść w terminie 30 dni od dnia przekazania pisemnej informacji Zarządowi Wojewódzkiemu, w stosunku do którego została podjęta decyzja.

 3. Zawieszenie działalności Zarządu Wojewódzkiego, skutkuje pozbawieniem prawa do reprezentowania Forum wobec podmiotów wskazanych w art. 18 pkt 1.

 4. W okresie zawieszenia działalności Zarządu Wojewódzkiego, wszelkie prawa do reprezentowania interesów Forum wobec podmiotów wskazanych w art. 18 pkt 1, przysługuje upoważnionemu członkowi Prezydium.

 5. Po ustaniu przyczyn zawieszenia wszelkie prawa zawieszonego Zarządu Wojewódzkiego na wniosek członka Prezydium, o którym mowa w pkt 4 – mogą zostać przywrócone przez Prezydium.

ROZDZIAŁ IX

Krajowa Komisja Rewizyjna

Art. 23

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Forum.

 2. Krajową Komisję Rewizyjną wybiera Kongres.

 3. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

  1. bieżące i okresowe kontrolowanie merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności
   organów statutowych Forum oraz jego jednostek organizacyjnych, agend i biur.

  2. składanie organom Forum sprawozdań z doraźnych i okresowych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami

  3. składanie Kongresowi sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie do Kongresu w sprawie
   absolutorium dla organów statutowych.

  4. przedkładanie Zarządowi Głównemu opinii w sprawie projektu budżetu oraz sprawozdania finansowego,

  5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu w przypadku naruszeń przepisów Statutu przez
   członków organów statutowych wybieranych przez Kongres,

  6. rozpatrywanie odwołań członków organów statutowych Forum od decyzji Zarządu Głównego podjętej w ich
   sprawie,

  7. wnioskowanie do Zarządu Głównego o udzielenie absolutorium za każdy rok obrachunkowy dla Prezydium
   Forum,

  8. stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka organu statutowego.

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż 2 razy do roku.

 2. Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród swoich członków.

 3. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.

 4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach organów statutowych Forum.

ROZDZIAŁ X

Struktury terenowe i Komisje Forum

Art. 24

 1. Struktury terenowe Forum tworzą zarządy powiatowe lub miejskie.

 2. Struktury terenowe Forum reprezentują związek wobec właściwych miejscowo organów administracji rządowej, samorządowej, organizacji gospodarczych, politycznych, społecznych, zawodowych i pracodawców.

 3. Zasady wyboru organów struktur terenowych i ich kompetencje określa Zarząd Główny.

Art. 25

 1. W celu przygotowania dla organów Forum opinii i stanowisk, Zarząd Główny może powołać stałe i doraźne komisje problemowe lub branże

 2. Na pisemny wniosek, Przewodniczący stałych komisji problemowych i branż mogą brać udział w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ XI

Fundusze i majątek Forum

Art. 26

 1. Majątek Forum służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Forum

 2. Majątek Forum stanowi jego własność i nie podlega podziałowi.

 3. Na majątek Forum składają się:

 1. ruchomości i nieruchomości nabyte w drodze darowizn i innych czynności prawnych,

 2. papiery wartościowe, środki pieniężne i inne aktywa,

 3. fundusze specjalne tworzone na podstawie decyzji organów statutowych Forum,

 4. akcje, udziały, prawa.

 1. Podstawowymi źródłami finansowania prowadzonej przez Forum działalności statutowej są:

  1. składki organizacji członkowskich,

  2. środki uzyskiwanie z czynności prawnych dotyczących własnego majątku,

  3. dotacje, subwencje, darowizny i dywidendy,

  4. odsetki od lokat,

  5. dochody wynikające z prowadzonej działalności statutowej,

  6. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

 2. Przyjęcie dotacji, subwencji i darowizny nie może być uzależnione od warunków kolidujących z celami i
  zasadami Forum.

Art. 27

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Forum, w szczególności zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem jednorazowo do kwoty 100.000 zł., udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie przewodniczącego i jednego z wiceprzewodniczących Forum. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzania majątkiem przekraczającym w/w kwotę wymaga dodatkowo zgody Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały.W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Forum, zgodnie z art. 14 pkt 4, do składania oświadczeń, o których mowa w zd. 1, upoważnionych uchwałą Prezydium jest dwóch wiceprzewodniczących Forum.

 2. Forum może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej przez Forum wymaga uchwały Zarządu Głównego..

 3. Właścicielem majątku jest Forum jako osoba prawna.

 4. Pracodawcą wobec pracowników Forum, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy jest Forum.

 5. Czynność z zakresu prawa pracy w imieniu Forum w stosunku do zatrudnionych pracowników Biura Forum wykonuje Przewodniczący Forum. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Forum, zgodnie z art. 14 pkt 4, czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba wskazana przez Prezydium w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

Art. 28

 1. Symbolami zewnętrznymi Forum są:

  1. sztandar Forum,

  2. znak graficzny Forum.

 1. Nazwa i symbole zewnętrzne stanowią własność Forum i podlegają zgodnie z obowiązującymi przepisami ochronie prawnej.

Art. 29

 1. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Zarządu Głównego.

 2. Czynności związane z likwidacją Forum dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Kongres.

 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się protokół, który składa się we właściwym Sądzie

 4. Zmiany do Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania we właściwym Sądzie.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Kongres, a w okresie między obradami Kongresu Zarząd Główny.