Sprawozdanie z działalności PFRON za rok 2019

W trakcie roku 2019 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej PFRON: 20 marca, 10 czerwca, 23 września , 24 października, oraz odbyło się jedno głosowanie droga elektroniczną.

 • 20.03.2019 Odbyła się dyskusja w sprawie:

 1. Wniosek Zarządu PFRON w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania PFRON z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku”.
 2. Wniosek Zarządu PFRON w sprawie zakończenia realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”.
 3. Informacja Zarządu PFRON w sprawie realizacji zalecenia z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10 grudnia 2018 r. dotyczącego przedstawienia postulatów organizacji pozarządowych realizujących pilotażowy program „ABSOLWENT” oraz zgłaszanych oczekiwań beneficjentów w związku z zaproponowanymi przez Zarząd zmianami do programu we wniosku kierowanym do Rady Nadzorczej.
 4. Wniosek Zarządu PFRON w sprawie zmian do pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
 5. Informacja Zarządu PFRON w sprawie realizacji zalecenia z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10 grudnia 2018 r. dotyczącego przedstawienia postulatów organizacji pozarządowych realizujących pilotażowy program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, zgłaszanych oczekiwań beneficjentów, a także informacji dotyczących osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem, które posiadają lekki stopień niepełnosprawności w zakresie: poziomu zatrudnienia tych osób na rynku pracy oraz pojawiających się trudności w znalezieniu zatrudnienia przez te osoby, w związku z zaproponowanymi przez Zarząd zmianami do programu we wniosku kierowanym do Rady Nadzorczej.
 6. Wniosek Zarządu PFRON w sprawie zmian do pilotażowego programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.
 7. Informacja Zarządu PFRON w sprawie realizacji zalecenia z posiedzenia Rady Nadzorczej PFRON w dniu 30 października 2018 r. dotyczącego dokonania analizy wysokości kosztów finansowych w przypadku zastosowania zachęty dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy zatrudnią pracowników z zakładów aktywności zawodowej.
 8. Informacja Zarządu PFRON w sprawie realizacji zalecenia z posiedzenia Rady Nadzorczej PFRON w dniu 30 października 2018 r. dotyczącego przygotowania statystyki w zakresie tematyki prac doktorskich i magisterskich zgłaszanych do konkursu „Otwarte Drzwi” z ostatnich 3 lat.
 • 10.06.2019 Omawiane tematy:

1) Wniosek Zarządu PFRON w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok.

2) Wniosek Zarządu PFRON w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2018.

3) Wniosek Zarządu PFRON w sprawie zmian do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.

4) Informacja Zarządu PFRON w sprawie realizacji zalecenia z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 30 października 2018 r. dotyczącego analizy przychodów i wydatków Funduszu za I półrocze 2019 r.

5) Informacja Zarządu PFRON w sprawie realizacji zalecenia z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10 grudnia 2018 r. na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r.

 • 23.09.2019 Porządek posiedzenia Rady:

 1. Wniosek Zarządu PFRON w sprawie Projektu Budżetu Państwa na 2020 rok zatwierdzenia projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej PFRON w latach 2017-2019.
 • 24.10.2019 Dyskutowano na tematy:

1) Projekt Budżetu Państwa na 2020 rok – Projektu Planu Finansowego PFRON.

2) Planu działalności PFRON na 2020 rok, oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

nr 9/2019 RN PFRON z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu Budżetu Państwa na 2020 rok – Projektu Planu Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nr 10/2019 RN PFRON z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.

Przygotowała Bernarda Machniak-

członek Rady Nadzorczej PFRON lata 2017-2019