Sesja plenarna Rady Dialogu Społecznego. Przeczytaj relację!

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 21 września br.

W dniu 21 września br. odbyła się sesja plenarna Rady Dialogu Społecznego (w trybie wideokonferencyjnym) pod przewodnictwem Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marleny Maląg, które poświęcone było m.in. projektowi ustawy budżetowej na 2022 r.

Forum Związków Zawodowych reprezentowali na posiedzeniu plenarnym członkowie Rady Dialogu Społecznego z ramienia FZZ: Pan Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Pan Waldemar Lutkowski – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Pan Marek Mnich – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Pan Jan Przywoźny – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Pan Rafał Jankowski – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych oraz Pan Marcin Kolasa – Członek Prezydium Forum Związków Zawodowych.

W pierwszej części spotkania wiceminister finansów, Pan Sebastian Skuza przedstawił dane makroekonomiczne zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Według prognoz – PKB w 2021 r. zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9%, a w przyszłym roku tempo wzrostu wyniesie 4,6%. Wiceminister poinformował, że budżet na 2022 rok uwzględnia m.in.: zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia (do 5,75% PKB), środki na programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego, waloryzację świadczeń emerytalno – rentowych od dnia 1 marca, finansowanie potrzeb obronnych RP (2,2% PKB), zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej. W dalszej części spotkania wiceminister Skuza odniósł się do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (tzw. ustawa okołobudżetowa).

W kolejnej części spotkania Pan Jan Polaczek przedstawił stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. budżetu państwa na rok 2022 i poinformował, że szczegółową opinię ws. ustawy budżetowej na rok 2022 Forum Związków Zawodowych przekazało już Ministerstwu Finansów.

W kolejnej części posiedzenia Rada Dialogu Społecznego podjęła następujące uchwały:


1.Uchwałę nr 52 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu wydatków na rok 2022 na funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.

2. Uchwałę nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie: luty 2021 r. – lipiec 2021 r. w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii.

Pani Renata Górna (OPZZ, członek doraźnego Zespołu ds. ochrony zdrowia) z upoważnienia przewodniczącej Krystyny Ptok przedstawiła ww. uchwałę.

Dokument ten wypracowany został przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczyła Pani Krystyna PtokPrzewodnicząca Zespołu z ramienia Forum Związków Zawodowych, a zarazem Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych i szefowa branży ochrony zdrowia FZZ.

Wypracowane Rekomendacje to efekt wielomiesięcznej pracy zespołu Pani Przewodniczącej Krystyny Ptok, które trwały 9 miesięcy – od lutego 2021 r. do lipca 2021 r. Łącznie Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok przewodniczyła dziewięciu posiedzeniom ww. Zespołu. Dokument został przyjęty na posiedzeniu Zespołu w dniu 23 sierpnia br. Stanowi on wielowątkową propozycję działań naprawczych systemu ochrony zdrowia.

Uchwała stanowi, że realizacja kierunków zmian zawartych w Rekomendacjach (stanowiących załącznik do Uchwały), wypracowanych z udziałem ekspertów reprezentujących wiele obszarów systemu ochrony zdrowia, przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Rekomendacje odnoszą się do zmian zakładających m.in. lepszą dostępność i realizację świadczeń opieki zdrowotnej, wzmocnienie kondycji podmiotów leczniczych oraz poprawę warunków pracy i płacy pracowników ochrony zdrowia.

Wśród najważniejszych postulatów wypracowanych przez Zespół znajdują się bieżący dialog ze stroną pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego oraz ekspertami i środowiskiem zawodowym ochrony zdrowia w rozwiązywaniu bieżących i systemowych problemów organizacyjnych, finansowych i kadrowych ochrony zdrowia, szczegółowe przedstawienie w perspektywie krótko – i długoterminowej Planu Odbudowy Zdrowia Polaków ze wskazaniem w szczególności: niezbędnych regulacji prawnych, trybu podejmowania decyzji, wysokości i źródła środków finansowych na realizację poszczególnych obszarów, czasu wdrażania konkretnych pomysłów oraz przegląd finansowych instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej zawartych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności wraz z przedstawieniem harmonogramu realizacji finansowania poszczególnych priorytetów zdrowotnych.

Ponadto, w ww. Rekomendacjach wypracowanych przez doraźny zespół kierowany przez Panią przewodniczącą Ptok poruszona została problematyka dotycząca kadr medycznych i sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia oraz rekomendacje ogólne dotyczące sytuacji kadrowej i pracowniczej w ochronie zdrowia.


3. Uchwałę nr 99 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

Uchwałę przedstawiła p. Renata Górna (OPZZ) w imieniu Pani Krystyny Ptok. Poinformowała, że strona pracowników i strona pracodawców RDS poparła ideę utworzenia Funduszu Kompensacyjnego ujętą w projekcie ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (projekt datowany na dzień 2 sierpnia 2021 r.), natomiast zaznaczyła, że projekt ten wymaga doprecyzowania.

W uchwale znalazła się rekomendacja, aby wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego ograniczone zostało wyłącznie dla szczepień przeciwko COVID-19 rozpoczętych w dniu 26 grudnia 2020 r. Znalazły się w niej również postulaty dotyczące rozszerzenia katalogu niepożądanych zdarzeń medycznych poza Charakterystykę Produktu Leczniczego (CPL) dla uzyskania rekompensaty w ramach Funduszu Kompensacyjnego. Strony stwierdziły też, że zaproponowany w projekcie ustawy model funkcjonowania funduszu kompensacyjnego, który jest powołany i zarządzany przez rząd za pośrednictwem instytucji państwowych, a jednocześnie finansowany przez przemysł, jest rozwiązaniem nietypowym i bezprecedensowym na skalę Europy, a dodatkowo system ten ma kilka wad, które niesprawiedliwie i dyskryminująco traktują płatników tego modelu, którzy partycypują w kosztach jego utrzymania, nie mając żadnego wpływu na jego funkcjonowanie.

W pracach doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia, który wypracował Uchwały nr. 98 i 99 z ramienia Forum Związków Zawodowych aktywny udział brały też Pani Longina Kaczmarska – członkini Prezydium Forum Związków Zawodowych, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego OZZPiP oraz Pani Ewa Ochrymczuk – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, członkini Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Rada Dialogu Społecznego przegłosowała również Uchwałę nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.