email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele MRPiPS i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Forum Związków Zawodowych reprezentował Pan Jan Polaczek w zastępstwie Przewodniczącego Dariusza Trzcionki.

W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła inicjatywy NSZZ „Solidarność” w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. System pracy osób niepełnosprawnych oparty jest przede wszystkim na dofinansowaniu z budżetu państwa, a od kilku lat kwota dofinansowania nie ulega zmianie. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” postulowali przede wszystkim zwiększenie środków zaplanowanych na dofinansowanie osób niepełnosprawnych (o 30%, a nie do 30%).

Propozycja została poparta przez inne organizacje, więc ustalono, że zostanie przygotowane stanowisko strony społecznej w powyższej kwestii. Zdaniem strony rządowej system zatrudniania osób niepełnosprawnych wart jest dyskusji gdyż w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych już trwają prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W kwestiach finansowych jednak należy zawsze liczyć się z opinią Ministerstwa Finansów.

Dalsza część posiedzenia dotyczyła wniosku Konfederacji „Lewiatan” w sprawie zmian w Funduszu Pracy, które dotyczyłyby zwiększenia roli partnerów społecznych i przyznanie Radzie Dialogu Społecznego kompetencji stanowiących w zakresie planowania, oceny sprawozdań, racjonalności gospodarki środkami FP, ale także inicjowania Programów Rynku Pracy. Fundusz Pracy utworzony w 1990 roku ze składek pracodawców odprowadzanych od każdego zatrudnionego w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, regulowany jest obecnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako fundusz celowy służący realizacji polityki rynku pracy.

Partnerzy społeczni ustalili , że powołany zostanie zespół ekspertów, który przygotuje propozycje dotyczące zmian w Funduszu Pracy.