Przemówienie Luca Visentini na konferencji o Przyszłości Europy

W sobotę 19 czerwca w Strasburgu odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Konferencji o Przyszłości Europy. Głos zabrał także Luca Visentini, przewodniczący Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Poniżej publikujemy treść tego wystąpienia. 

Dziękuję pani przewodnicząca.

Europejskie związki zawodowe i pracownicy wspierają tę Konferencję i są bardzo zaangażowani w kształtowanie bardziej sprawiedliwej Unii Europejskiej, która dba o ludzi.

Kiedy ten proces został uruchomiony, istniała potrzeba ponownego połączenia obywateli z instytucjami, przezwyciężenia nierówności i wykluczenia społecznego jako konsekwencji kryzysu finansowego i polityki oszczędnościowej, sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i cyfryzacją, odbudowania europejskiej demokracji.

Dziś, po pandemii, tymi kwestiami należy zająć się jeszcze pilniej. Czasu pozostało niewiele, a europejscy pracownicy i obywatele oczekują, że wszyscy będziemy działać.

Musimy wyjść z naszych baniek, działać lokalnie i rozmawiać z ludźmi. Konferencja powinna być okazją do prawdziwej i pogłębionej dyskusji, przy pełnym zaangażowaniu obywateli, zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych.

Prosimy o upewnienie się, że jesteśmy włączani do wszystkich forów dyskusyjnych, w tym grup roboczych i paneli obywatelskich, my dołożymy wszelkich starań, aby zmobilizować pracowników i przedsiębiorstwa na wszystkich poziomach, aby uzyskać dobry i znaczący wynik.

Ale nie chodzi tylko o proces, potrzebujemy ambitnych treści, musimy naciskać na radykalną zmianę.

Musi nastąpić radykalna zmiana w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony socjalnej poprzez wzmocnienie usług publicznych i państwa opiekuńczego, ratowanie miejsc pracy i przedsiębiorstw, bez których nie ma przyszłości.

Musi nastąpić radykalna zmiana naszego modelu gospodarczego poprzez przejście z gospodarki służącej zyskom do społecznej gospodarki rynkowej, która przynosi korzyści ludziom, wykraczającej poza PKB, poza ślepe reguły fiskalne, w celu budowania dobrobytu i lepszych możliwości, równości i włączenia dla wszystkich.

Potrzebna jest radykalna zmiana w zarządzaniu transformacją środowiskową i cyfryzacją poprzez sprawiedliwą transformację. Oznacza to nie tylko szkolenia i przekwalifikowanie, ale też tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, powszechną ochronę socjalną, pełne zaangażowanie społeczności i partnerów społecznych w kompleksowe zarządzanie, które nikogo nie pozostawia w tyle.

Radykalna zmiana oznacza też, że ​​każda osoba w Europie może w pełni korzystać z praw podstawowych, praw socjalnych i pracowniczych, bez dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i migracyjne, religię, przekonania lub orientację polityczną.

Radykalna zmiana to także obrona wartości demokratycznych i rządów prawa, ale i demokracji, opartej na dialogu społecznym, negocjacjach zbiorowych i partycypacji pracowników.

Tylko dzięki takiej radykalnej zmianie będziemy w stanie obronić projekt europejski jako wartość, o którą warto walczyć.

Wykorzystajmy tę konferencję jak najlepiej, dając ludziom głos. A po wysłuchaniu wróćmy do nich z pomysłami i propozycjami, które mogą poprawić ich styl życia.

Bądźmy szczerzy, sami też będziemy musieli się zmienić. Konieczne jest zapewnienie większej przejrzystości procesów demokratycznych, instytucje muszą być bardziej odpowiedzialne, podejmowanie decyzji nie może być sparaliżowane niekończącymi się dyskusjami, narodowymi egoizmami i wetem.

Wielkim błędem byłoby wykluczenie możliwości przeprojektowania architektury Unii Europejskiej w wyniku wniosków z tej Konferencji. Spodziewamy się, że zostanie rozważona zmiana Traktatu. Będziemy się też domagać wprowadzenia Protokołu Postępu Społecznego, aby zagwarantować, że prawa socjalne będą miały pierwszeństwo przed wolnościami gospodarczymi w przypadku konfliktu. Konieczne jest również, aby europejski filar społeczny stał się elementem składowym naszej społecznej gospodarki rynkowej.

Radykalna zmiana, oddolna partycypacja i konkretne rezultaty, które mają znaczenie – tego związki zawodowe oczekują od Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Dziękuję bardzo za uwagę.