Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego

   

Posiedzenie odbyło się 27 listopada 2019 r. Hotelu „Trojak” w Mysłowicach, ul. Stadionowa W posiedzeniu uczestniczyło 62 członków Województwa Śląskiego oraz zaproszeni goście: wiceprzewodniczący FZZ Krystyna Ptok i Dariusz Trzcionka, Sekretarz Generalny FZZ Bogusław Studencki, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ Tomasz Sus i Waldemar Ziobro.

Po powitaniu przybyłych na zebranie członków Prezydium przewodniczący zarządu wojewódzkiego Krzysztof Stefanek przedstawił porządek posiedzenia:

 1. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

 2. Wystąpienia przedstawicieli władz Forum Związków Zawodowych.

 3. Sprawozdanie z pracy Prezydium za czas od 25.02.2019 r.

 4. Dyskusja i sprawy różne.

Ad 1.

Na Przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie został wybrany Krzysztof Stefanek

Ad 2.

Dariusz Trzcionka wiceprzewodniczący Zarządu Głównego FZZ przedstawił zebranym informacje z prac Zarządu głównego FZZ:

 • nowym wiceprzewodniczącym FZZ został wybrany Jan Przewoźny, przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy,

 • omówił preliminarz budżetu FZZ na 2020 rok,

 • sprawozdanie zarządu spółki Forum Inwest sp. z o.o,

 • sprawozdanie przewodniczącej Doroty Gardias z prac Rady Dialogu Społecznego,

 • w związku z konfliktem w organizacjach pracodawców — brak „wyłonienia kandydata na przewodniczenie RDS — FZZ będzie nadal przewodniczyć pracom RDS. Zarząd Główny FZZ podjął uchwałę o dalszym opłacaniu dodatkowej składki 5 gr. do czasu zmiany przewodnictwa RDS.

Ad 3.

Krzysztof Stefanek przedstawił sprawozdanie z prac Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego FZZ

Ad 4.

W dyskusji poruszono następujące tematy:

 • Irena Przybysz zaproponowała, aby na następne posiedzenie zarządu wojewódzkiego zaprosić przedstawiciela spółki Forum Inwest sp. z o.o, który przedstawiłby ofertę.

 • Irena Przybysz zapytała o kryteria i tryb wyboru przedstawicieli FZZ do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Odpowiedzi udzielili Dariusz Trzcionka oraz Piotr Serafin.

 • Irena Przybysz zapytała o ilość oraz kryteria rozdziału pomiędzy członków FZZ wejściówek na grudniowy kongres klimatyczny COP24. Odpowiedzi udzielił Dariusz Trzcionka.

W sprawach różnych:

 • zapoznano się z ofertą przedstawiciela D.A.S Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony

Prawnej S.A. na polisę ochrony prawnej,

 • Robert Sobota przedstawił zebranym prezentację na temat uprawnień związków zawodowych wynikających z przepisów ustaw o PIP i ZSIP w aspekcie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn.. K6/15,

 • Piotr Serafin poinformował zebranych, o pracy zespołu roboczego ds. zatrudniania cudzoziemców — podzespołu WRDS w Katowicach powołanego w celu uproszczenia obowiązujących procedur.