Posiedzenie WRRP w Lublinie

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się X posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie, na którym był obecny przedstawiciel FZZ – Mirosław Górczyński.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Białach – przewodniczący WRRP w Lublinie.

W trakcie posiedzenia m.in.:
– przyjęto bez poprawek protokół z poprzedniego posiedzenia;
– omówiono bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim;
– zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych przez Wydział Badań i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie w 2019 r.; 
– przedstawiono i pozytywnie zaopiniowano propozycje przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubelskiego na 2020 rok;
– przedstawiono i pozytywnie zaopiniowano projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok;
– przedstawiono i pozytywnie zaopiniowano projekt „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”  na 2020 r.;
– przedstawiono bieżące informacje dotyczące postępu prac nad wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020;
– przedstawiono bieżące informacje dotyczące stanu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014 – 2020;
– przedstawiono informację o realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019 r.

Jak podczas każdego posiedzenia WRRP w Lublinie, dokonano opiniowania wniosków w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia.
Uczestniczący w posiedzeniu radni pozytywnie zaopiniowali wnioski:

– Publicznej Szkoły Policealnej „Cosinus” w Białej Podlaskiej dla zawodów: technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik masażysta, technik ochrony fizycznej osób i mienia i terapeuta zajęciowy.

– Niepublicznego Technikum Programistycznego „ Techni Schools”  w Lublinie dla zawodu: technik programista.

– Branżowej Szkoły I stopnia Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Puławach dla zawodu: pracownik pomocniczy gastronomii.
      
– Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu dla zawodu: technik automatyk.
       
– Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli dla zawodu: technik hodowca koni.
     
– Zespołu Szkół w Małaszewiczach dla zawodu: technik elektroenergetyk transportu szynowego.
     
– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu dla zawodu: technik pojazdów samochodowych.   

Uczestniczący w posiedzeniu radni negatywnie zaopiniowali wnioski:

– Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli dla zawodów: technik organizacji turystyki i technik usług kelnerskich.

Reasumując podczas X posiedzenia WRRP w Lublinie 12 wniosków w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia zaopiniowano pozytywnie i 2 wnioski – negatywnie.

Spotkanie zakończyły świąteczne życzenia przewodniczącego WRRP w Lublinie dla wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych.

Informację opracował
Mirosław Górczyński
radny WRRP w Lublinie