Porto: przywódcy UE zobowiązują się do sprawiedliwych płac i walki z ubóstwem – oraz do spojrzenia poza PKB

Komentując ogólne wnioski z nieformalnego spotkania szefów państw / rządów, na którym oni:
  • Zobowiązali się do zmniejszania nierówności, obrony godziwych wynagrodzeń oraz walki z ubóstwem i dyskryminacją
  • Zobowiązali się do osiągnięcia nowych celów UE, aby zwiększyć zatrudnienie i poziom szkoleń oraz zmniejszyć ubóstwo
  • Uznali, że Europejski Filar Praw Socjalnych jest podstawowym elementem naprawy
Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:
To ważny wynik i może być początkiem bardziej sprawiedliwej Europy. Jednak zarządzanie tak potrzebnymi zielonymi i cyfrowymi przemianami wymaga znacznie więcej niż zwiększonego szkolenia umiejętności. Aby uniknąć tworzenia czarnych dziur w zatrudnieniu w całej Europie, konieczne są ogromne inwestycje w tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i nowych gałęzi przemysłu. Należy tego dokonać poprzez dialog między rządem, pracodawcami, związkami zawodowymi i społeczeństwem obywatelskim”.
Europejscy przywódcy uzgodnili również, że wyjdą poza PKB jako jedyną miarę sukcesu gospodarczego i przejdą na podejście, które priorytetowo traktuje dobrobyt ludzi. Związki zawodowe i organizacje pracodawców uzgodniły zestaw 14 środków dotyczących dobrobytu społecznego, gospodarczego i środowiskowego, które mają stanowić uzupełnienie PKB. Zapewni to lepszą reprezentację wyników gospodarczych danego kraju i ich związku z dobrobytem jego obywateli.
We wnioskach z nieformalnego spotkania szefów rządów/państw podczas szczytu społecznego UE w Porto czytamy:
„Cieszymy się z kolejnego sukcesu europejskiego dialogu społecznego, z którego wynika, że europejscy partnerzy społeczni mają wspólną propozycję alternatywnego zestawu wskaźników do pomiaru postępu gospodarczego, społecznego i środowiskowego, uzupełniających PKB jako miernik dobrobytu sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważonemu wzrostowi”.
Komentując włączenie tych wskaźników do konkluzji Rady, Sekretarz Konfederacji EKZZ Liina Carr powiedziała:
PKB danego kraju jest kiepskim wskaźnikiem dobrobytu obywateli, ponieważ wiemy, że bogactwo często w tym wskaźniku nie spada. Tymczasem w dwóch trzecich państw członkowskich UE pracownicy otrzymują mniejszy udział w PKB swojego kraju niż na początku dekady. Nowy sposób mierzenia dobrobytu gospodarczego, który stawia ludzi przed zyskiem, już dawno powinien być wdrożony. Porozumienie przywódców UE w sprawie wyjścia poza PKB jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia wizji socjalnej Europy”.