Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS – 14.01.2020

14 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak.

Stronę rządową reprezentował Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W posiedzeniu wziął udział także Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek,Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii. FZZ reprezentowała p. Krystyna Ptok oraz p. Longina Kaczmarska.

Prof. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, przedstawił prezentację dotyczącą zagadnień akredytacji z patomorfologii w Polsce. Poinformował o przeprowadzeniu ogólnopolskiej ankiety dotyczącej trybu, miejsca wykonywania, kosztu oraz czasu oczekiwania na badania patomorfologiczne. W ankiecie wzięło udział 67 podmiotów leczniczych. Zaznaczył, że w jednostkach, które brały udział w ankiecie kształcona jest 1/3 patomorfologów w Polsce. Powiedział, że 60 % jednostek biorących udział w badaniu posiada aktualny certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia.

Kolejny punkt posiedzenia podzespołu dotyczył dyskusji na temat programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Przedstawicielka Fundacji Onkologia 2025 przypomniała stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, w którym apelowano o zmianę założeń dotyczących miarodajności, diagnozy wstępnej, standardów postępowania, transparentności finansowania oraz powołania komitetu sterującego.

Dalej –  Pan Sławomir Gadomski, Wiceminister Zdrowia, przedstawił informacje dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące Narodowej Strategii Onkologicznej. Przedstawił 5 obszarów strategicznych NSO. Są to: inwestycje w kadry, inwestycje w edukację – prewencja pierwotna, inwestycje w pacjenta – prewencja wtórna, inwestycje w naukę i innowacje oraz inwestycje w system opieki onkologicznej. W zakresie pilotażu Krajowej Sekcji Onkologicznej poinformował, że pilotaż rozpoczął się 1 lutego 2019 roku w 2 województwach, na koniec 2019 roku zaplanowano rozszerzenie pilotażu o kolejne 2  województwa. Od rozpoczęcia pilotażu zostało włączonych do niego ok. 6000 pacjentów a jego koszt na koniec 2019 roku ukształtował się na poziomie 8.5 mln zł. Przedstawił efekty pilotażu: uproszczone standardy postępowania diagnostyczno – terapeutycznego udostępniane każdemu podmiotowi działającemu w sieci, wprowadzenie standardów jakości opieki onkologicznej oraz wystandaryzowany system monitorowania jakości Jako efekty dla pacjentów wskazał m.in. skrócenie czasu oczekiwania na wizyty pierwszorazowe, poprawa kompletności badania patomorfologicznego, skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne oraz zwiększenie dostępu do terapii refundowanych w Polsce. Poinformował także o budowie unijnego projektu wsparcia poprawy jakości. Da zadań projektu należy: określenie i wdrożenie modelu opieki onkologicznej, wsparcie procesu wdrożenia założeń nowego systemu dotyczącego opieki koordynowanej poprzez akcje i spotkania edukacyjne oraz nadzór i monitoring zmian wprowadzonych w opiece onkologicznej.