Opinia FZZ do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych