O nas

Forum Związków Zawodowych to obok Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”  jedna z trzech największych reprezentatywnych central związkowych w Polsce. Nasza centrala jest konfederacją co oznacza, że zrzeszamy organizacje związkowe o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym. Obecnie Forum w swoich szeregach posiada 53 organizacje ogólnopolskie oraz 69 organizacji przynależnych do struktur wojewódzkich.

FZZ to jedna z trzech reprezentatywnych organizacji związkowych należących do Rady Dialogu Społecznego (więcej o możesz przeczytać tu). Nasi eksperci zasiadają w najważniejszych gremiach i zespołach zajmujących się szeroko pojętą tematyką dotyczącą spraw społeczno – gospodarczych. Nasz głos jest słyszalny również w Radzie Ochrony Pracy, Radzie Rynku Pracy i wielu innych instytucjach, które poprzez swoją działalność dotykają kwestii praw pracowniczych (zapoznaj się z pełną listą naszych aktywności).

Forum jest centralą otwartą na młode pokolenie pracowników – obecnie w naszych strukturach przeważają branże szeroko pojętej sfery publicznej, tj. przedstawiciele zawodów medycznych, sektora energetycznego, służb mundurowych, kolejarzy, nauczycieli i wielu innych. Dzięki aktywności FZZ w Radzie Dialogu Społecznego została wprowadzona zmiana dotycząca definicji pracownika. Mowa tu o umożliwieniu zakładania i zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnione.

Wartości

Apolityczność

Co rozumiemy przez słowo apolityczność? Forum nie bierze udziału w bieżącym sporze politycznym. Zrzeszamy organizacje, do których należą ludzie o różnych światopoglądach. Zawsze udawało nam się skutecznie walczyć o prawa pracownicze bez potrzeby wchodzenia w polityczne układy z jakąkolwiek partią polityczną. Stoimy po stronie pracownic i pracowników, z dala od partyjnych sztandarów.

Demokracja

Przynależność do FZZ jest obojętne wobec niezależności i samorządności organizacji członkowskiej. Żaden z organów centrali nie ma prawa wpływać na autonomiczne decyzje i politykę wewnętrzną jego członków.

Różnorodność

Nasza centrala łączy pokolenia. Jesteśmy najmłodszą centralą, nieobciążoną bagażem historii. W naszych gremiach zasiadają młodzi ludzie. Twój głos w FZZ ma znaczenie, bez względu na to czy jesteś członkiem dużej organizacji ogólnopolskiej, czy też tej mniejszej, działającej na poziomie zakładu pracy.

Reprezentatywność

Jesteśmy wierni wartościom związanym z trójstronnym dialogiem społecznym. Przynależność do FZZ oznacza dla organizacji członkowskich nowe możliwości działania dzięki członkostwu FZZ w instytucjach dialogu na poziomie centralnym i regionalnym.