Listu Sekretarza Generalnego EKZZ Luchi Visentiniego do szefów państw przed jutrzejszym posiedzeniem Rady Europejskiej.

Drodzy Przewodniczący,
EKZZ, reprezentujący 45 milionów pracowników w całej Europie pragnie zwrócić waszą uwagę na bezprecedensowy społeczny stan wyjątkowy wywołany przez COVID-19.
Ponad 40 mln pracowników w Europie albo stracili pracę albo pozostają na tymczasowym zatrudnieniu. Ta liczba prawdopodobnie wzrośnie do 60 mln zanim ten stan się skończy, a w niektórych państwach dane te nie włączają najbardziej pokrzywdzonych obecnie czyli pracowników „niestandardowych”, należących do tzw. prekariatu,  pracowników „nieudokumentowanych”, migrantów, pracowników mobilnych i trans-granicznych.
Dlatego też namawiamy was, jako przywódców unijnych, aby podczas spotkania Rady 23 kwietnia 2020 zostały przyjęte środki nadzwyczajne zaproponowane przez Komisję Europejską i Eurogrupę bez zbędnej zwłoki i bez dodatkowych warunków: pracownicy, firmy i sektor publiczny nie mogą dłużej czekać .  
Z jednej strony doceniamy przyjęte przez Unię do tej pory środki, ale musimy podkreślić, że nie są wystarczające, a w niektórych przypadkach w niewielkim stopniu wprowadzane. Dodatkowo zwracamy uwagę, że te środki zostały przyjęte bez jakiejkolwiek współpracy z partnerami społecznymi.  Ten stan wyjątkowy dotknął przede wszystkim pracowników i firmy: dlatego to jest niedopuszczalne, że unijne instytucje stworzyły pakiet swoich działań bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi.
Dialog społeczny, układy zbiorowe, rady pracownicze, a także standardy BHP odgrywają kluczową rolę w procesie odpowiedzi na ten kryzys .
W związku z tym chcemy przekonać was do:
  1. Pełnego włączenia partnerów społecznych na każdym poziomie w proces wdrażania środków nadzwyczajnych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu SURE.
  2. Pełnego włączenia partnerów społecznych na każdym poziomie w proces wdrażania programu „Komunikacja w ramach europejskiej ścieżki prowadzącej do odchodzenia od restrykcji powstrzymujących rozwój epidemii COVID-19. Ta ścieżka musi być uzupełniona o podejście oparte na możliwych dalszych zagrożeniach i zawierać właściwe środki dotyczące zapewnienia zasad BHP w miejscu pracy.
  3. Pełnego włączenia partnerów społecznych na każdym poziomie w proces wdrażania Strategii Odnowy i związanych z nią odpowiednimi funduszami.
  4. Zagwarantowania pełnego uznania praw pracowniczych i związkowych, w tym Karty Praw Podstawowych UE, Europejskiego Filara Praw Socjalnych, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ z Agendy 2030, Konwencji MOP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy.
  5. Interwencji w przypadkach, kiedy w jakichś państwach członkowskich te prawa są podważane i tłumaczone podejmowanymi krokami w okresie stanu wyjątkowego.
W szczególności jeśli chodzi o przyjęcie regulacji wprowadzającej SURE, prosimy o zapewnienie:
  1. Że czas trwania SURE będzie dłuższy niż tylko okres stanu wyjątkowego, by zapewnić zatrudnienie także w okresie odbudowy gospodarki.
  2. Że zakres podjętych środków będzie skupiony na zatrudnieniu, a nie na sprawach związanych ze zdrowiem.
  3. Że wszystkie państwa członkowskie zapewnią odpowiednie gwarancje zdrożenia SURE bez zbędnej zwłoki.
  4. Że wszystkie państwa członkowskie wprowadzą pracę na krótszy czas, kompensację płac i podobne działania oparte na powszechnym zasięgu, adekwatności i pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych.
Na koniec apelujemy o opracowanie natychmiast jasnego, ambitnego i skoordynowanego planu  odbudowy gospodarki opartego na zrównoważonym, uczciwym i inkluzywnym modelu.
Potrzebne jest potężne stymulowanie fiskalne wspierane przez UE, co umożliwi zmobilizowanie zasobów i inwestycji i pozwoli uniknąć głębokiej recesji i bezrobocia po okresie stanu wyjątkowego. To oznacza szukanie dalszych sposobów przedłużających środki nadzwyczajne, by zasady zawarte w Pakcie Stabilności i Wzrostu mogły być dalej elastyczne, na tak długo, jak to będzie potrzebne.
Aby strategia odbudowy była efektywna, potrzebna jest szybka decyzja państw dotycząca nowego i ambitnego wieloletniego budżetu UE (WRF), włączając w to możliwość utworzenia specjalnego Europejskiego Funduszu Odnowy.
WRF  muszą zostać ustalone na poziomie 2% Dochodu Narodowego Brutto UE, by spełnimy ambicje, jakie są dzisiaj niezbędne. Aby to uzyskać, jedynym sposobem jest wzrost udziału zasobów własnych poprzez możliwość stworzenia wspólnego długu, gwarantowanego przez UE. Zachęcamy, by usunąć wszystkie podziały i porozumieć się tak szybko jak to możliwe w sprawie tych środków i instrumentów.
Stawką w tej grze jest europejska demokracja, gospodarka i społeczna spójność. Musimy bronić i wzmacniać europejski projekt budując u ludzi zaufanie, że Unia Europejska jest w stanie ich bronić w tych niezwykle trudnych czasach.
Dziękuję za uwagę.
Z wyrazami szacunku
Luca Visentini