List Dyrektora Generalnego MOP do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dialogu społecznego w Polsce

Szanowny Panie Premierze,

W liście, który otrzymałem dnia 3 kwietnia 2020 r. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, BusinessEurope, CEEP i SMEunited zwróciły się z apelem o pilną interwencję MOP w związku z wprowadzeniem nowych przepisów przyznających Panu prawo do odwołania członków Rady Dialogu Społecznego podczas epidemii COVID-19. Jak rozumiem, polscy partnerzy społeczni złożyli podobny wspólny apel po przyjęciu ustawy przez parlament.

Muszę wyrazić moje głębokie zaniepokojenie tym, że można było uznać osłabienie autonomii partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, a tym samym samej Rady, jako środek, który pomógłby w zapobieganiu i zwalczaniu wirusa COVID-19.

Pozwoli Pan, że zwrócę Panu uwagę na fakt, iż stuletnie doświadczenie wspaniałej Organizacji, którą mam zaszczyt reprezentować, pokazało, że dialog społeczny jest kluczem do każdej sensownej i trwałej reakcji na kryzys. Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę pracowników w miejscu pracy, stymulowanie gospodarki, czy też wspieranie zatrudnienia i dochodów, dialog społeczny jest niezastąpionym narzędziem zrównoważonego zarządzania kryzysowego oraz określania skutecznej polityki łagodzenia skutków i naprawy gospodarczej.

Polska Rada Dialogu Społecznego, przyjęta z zadowoleniem przez organy kontrolne MOP w momencie jej utworzenia w 2015 r., udowodniła swoją wartość jako pożyteczne forum dla dalszego dialogu na temat krajowych rozwiązań politycznych.

Jednak dialog społeczny, jeśli ma być skuteczny, musi opierać się na pełnym poszanowaniu wolności zrzeszania się jako prawa człowieka i prawa wspomagającego, do którego zobowiązały się wszystkie Państwa Członkowskie MOP. Rządy muszą zatem uznać, że wartość ich współpracy z partnerami społecznymi, zwłaszcza w trudnych czasach, z jakimi mamy obecnie do czynienia, zależy od poszanowania ich wolności i niezależności, w tym autonomii w powoływaniu swoich przedstawicieli w organach doradczych, zgodnie z art. 3 Konwencji nr 87 o wolności związkowej.

Dlatego proszę Pana,  aby uczynił Pan wszystko, co w Pańskiej mocy i nie naruszał autonomii partnerów społecznych oraz nie korzystał z przyznanych Panu przywilejów.

Byłbym wdzięczny za opinię Pana rządu w tej poważnej sprawie, jak również, tak szybko jak to możliwe, za informacje na temat wszelkich środków zapobiegawczych podjętych w celu ochrony niezależności krajowych partnerów społecznych.

Z poważaniem,

Guy Ryder

Dyrektor Generalny MOP