List do Donalda Tuska dot. projektu „Nowy Plan Strategiczny na 2019 – 2024″

Bruksela 17 czerwca 2019

 

Donald Tusk
Przewodniczący Rady Europejskiej

 

Drogi Donaldzie,

Ostatni projekt „Nowego Planu Strategicznego na 2019 – 2024, który zamierzasz przedstawić Radzie Europejskiej w końcu tego tygodnia został przedstawiony opinii publicznej.

Bardzo doceniamy fakt dopisania spraw społecznych do pierwotnego dokumentu.

Niemniej jednak chciałbym zwrócić Twoją uwagę na fakt, że „Europa Socjalna” nadal nie ma dedykowanego paragrafu w tym tekście, natomiast została włączona do paragrafu dotyczącego klimatu, co w efekcie oznacza, że Socjalna Europa występuje jako kompensata dla zmian klimatu lub inne zjawiska jak nieuczciwa globalizacja, handel czy cyfryzacja.

Tymczasem naszym zdaniem, rosnący populizm i zagrożenia dla demokracji z którymi mamy do czynienia wynikają z braku socjalnego bezpieczeństwa i tylko odnowienie europejskiego kontraktu socjalnego przyniesie odnowę wartości demokratycznych, rządy prawa i spójność socjalną w Europie.

Z tego powodu bardzo prosimy o rozważenie przeredagowania projektu i włączenie do niego oddzielnego paragrafu o Europie socjalnej, który powinien zawierać:

Potrzebę wzrostu publicznych i prywatnych inwestycji, które tworzą dobrej jakości miejsca pracy i pomagają zwalczać bezrobocie.
Poprawę sposobu wynagradzania pracowników w gospodarce, ale także pomoc w sprawie konwergencji płac w Europie, co pozwoli redukować nierówności i poprawi jednocześnie konkurencyjność.
Potrzebę stworzenia dobrze funkcjonującego systemu płacy minimalnej i wprowadzenia sektorowych układów zbiorowych we wszystkich państwach UE.
Wprowadzenie zasad czyniących firmy bardziej przewidywalnymi i odpowiedzialnymi, szczególnie jeśli chodzi o uczciwe płacenie podatków, prawa pracownicze, BHP, zwalczanie dyskryminacji szczególnie ze względu na płeć, ochronę środowiska, także w łańcuchu dostawczym.
Potrzebę przyjęcia do porządku prawnego państw zasad Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, co pozwoli zapewnić godziwe warunki pracy i pełny akces do podstawowych praw pracowniczych oraz odpowiedniej ochrony socjalnej pracowników, w tym tych zatrudnionych na nie-standardowe umowy o pracę. Chodzi też o zagwarantowanie równego traktowania dla mobilnych pracowników i migrantów.
Potrzebę wzmocnienia zdolności partnerów społecznych do nagłaśniania stosunków w pracy, dialogu społecznego na wszystkich poziomach, włączając w to dialog trójstronny i instytucjonalny.

Dodatkowo bardzo proszę, abyś rozważył umieszczenie wzrostu konwergencji społecznej we wszystkich paragrafach, a także odniesienie do „społecznej gospodarki rynkowej”, co jest podstawą naszych traktatów i czyni nasz model gospodarczy bardziej uczciwym i zrównoważonym.

Szczególnie zależy nam na podkreśleniu, że:
Klimatyczna i cyfrowa transformacja musi być społecznie uczciwa, by mieć pewność, że przy jej okazji nikt nie zostanie pominięty.
Cele Zrównoważonego Rozwoju w Planie ONZ 2030 muszą także być przyjęte w Europie, a nie tylko w pozostałych częściach świata.
Pomimo walki z nielegalną imigracją UE musi jednocześnie przedstawić nowe zasady i politykę jeśli chodzi o legalną migrację, która będzie oparta na integracji, włączeniu i jednakowym traktowaniu.
Wierzę, że weźmiesz pod uwagę te elementy pisząc ostateczny dokument na nadchodzący szczyt Rady Europejskiej.

Z pozdrowieniami

Luca Visentini
Sekretarz Generalny EKZZ