EKZZ wzywa do działania – Wojna na Ukrainie musi się skończyć natychmiast!

Apel przyjęty przez Nadzwyczajny Komitet Wykonawczy na posiedzeniu w dniu 1 marca 2022 r.

Nadzwyczajny Komitet Wykonawczy EKZZ zebrał się 1 marca 2022 r.:
– Wyraził solidarność z Ukraińcami, pracownikami i związkami zawodowymi.
– Ponownie potępił rosyjski atak na Ukrainę, domaga się natychmiastowego wstrzymania operacji wojskowych, opuszczenia kraju przez wojska rosyjskie oraz zintensyfikowania prawdziwego dialogu i rozmów na rzecz pokoju.
– Upoważnił Sekretariat EKZZ do uważnego śledzenia rozwoju sytuacji na Ukrainie i w krajach sąsiednich oraz do zajmowania wszelkich niezbędnych stanowisk i działań mających na celu pomoc związkom zawodowym i poszkodowanym pracownikom oraz przyczyniania się do powstrzymania wojny i przywrócenia pokoju , demokracji, postępu społecznego i sprawiedliwości w kraju.
– Nakazał Sekretariatowi EKZZ powrót do tematu podczas spotkania Komitetu Wykonawczego w dniach 16-17 marca 2022 r. z bardziej kompleksową rezolucją w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Uczestnicy spotkania nadzwyczajnego KW EKZZ wezwali do działania w następujących obszarach:
• Lobbować instytucje UE i rządy państw oraz Radę Europy w celu wspierania żądań EKZZ i utrzymywania wysokiej presji.
• Wspierać wszelkie niezbędne działania przeciwko rosyjskiemu rządowi i przywódcom, w tym wszelkie niezbędne sankcje i inicjatywy bojkotu przeciwko rosyjskim produktom, towarom i usługom.
• Opowiadać się za szybkim uruchomieniem unijnej dyrektywy o ochronie tymczasowej.
• Pomoc w tworzeniu korytarzy humanitarnych wspierających uchodźców w krajach regionu i we wszystkich innych krajach UE.
• Rozpoznać szczególną sytuację kobiet i dzieci w strefach konfliktu, w tym ryzyko przemocy ze względu na płeć, w szczególności przemocy seksualnej.
• Pomoc w zapewnieniu bezpiecznego przekraczania granic UE obywatelom państw trzecich zamieszkałym na Ukrainie, którzy nie posiadają wizy Schengen.
• Opowiadać się za ustanowieniem/kontynuacją nadzwyczajnych środków wspierających gospodarkę, systemy zabezpieczenia społecznego i zatrudnienie, w celu zminimalizowania społeczno-gospodarczych skutków wojny i związanych z nią sankcji.
• Wspierać związki zawodowe na Ukrainie i w krajach najbardziej narażonych na konsekwencje rosyjskiego ataku.
• Aktywacja działań mobilizujących na szczeblu unijnym i krajowym, w tym Dnia Działania dla Ukrainy, które mają być koordynowane na szczeblu globalnym.
• Zapewnienie pomocy finansowej i humanitarnej ludności ukraińskiej za pośrednictwem ukraińskich związków zawodowych – w tym zakresie wraz z EKZZ uruchomiono specjalne składki na Fundusz Solidarności MKZZ oraz poprzez Platformę Publiczną.
• Przekierowanie funduszy z projektów unijnych będących w dyspozycji EKZZ (UnionMigrantNet) na pomoc ukraińskim uchodźcom na granicach UE i na terytorium UE.
• Zmobilizować rezerwy EKZZ do 500 000 EUR, również pozyskanie funduszy UE na pomoc humanitarną dla ludności ukraińskiej, we współpracy z ukraińskimi związkami zawodowymi.
• Ustanowienie „Pokojowej Grupy Zadaniowej” EKZZ w celu koordynowania takich działań oraz „Peace Watch” EEKZZ w celu wymiany informacji z organizacjami członkowskimi i między nimi.