Trójstronne Zespoły Branżowe

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Powoływane są w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Powstawały one w różnych okresach: pierwsze – na początku lat 90., ostatni – we wrześniu 2018 r. pod auspicjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nadrzędnym celem powoływania trójstronnych zespołów było wypracowanie modelu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniających różne interesy partnerów społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej gospodarki.

Większość zespołów branżowych została powołana przez Ministra właściwego do spraw pracy (10 zespołów oraz 3 podzespoły umiejscowione przy MRPiPS), poza tym TZB działają przy Ministerstwie Infrastruktury (3), Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (2), Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (1), Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1) oraz Ministerstwie Zdrowia (1).

Zespoły funkcjonują w oparciu o przyjęte przez strony regulaminy prac zespołów.

Obecnie istnieje 18 Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz 3 podzespoły

W skład zespołów wchodzą po stronie społecznej: reprezentacje związków zawodowych działających w branży oraz organizacji pracodawców danych branż. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele właściwych merytorycznie resortów – w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu – gwarantujący realizację przyjętych ustaleń. Do udziału w posiedzeniach i do prac w zespołach zapraszani są również przedstawiciele izb i samorządów gospodarczych, reprezentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji okołorządowych.

Celem powołania Zespołów, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla zapewnienia warunków rozwoju (i poprawy konkurencyjności – w zależności od branży) oraz godzenia interesów stron i zachowania pokoju społecznego w branży.
Zadaniem Zespołów jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży oraz interesów pracowników i pracodawców.
Pracami Zespołu kierują trzej współprzewodniczący wskazani przez: stronę rządową, stronę związków zawodowych i stronę pracodawców.