Deklaracja Programowa

Najważniejszym celem działania Forum Związków Zawodowych jest obrona praw pracowniczych. Zwracamy szczególną uwagę przede wszystkim na ochronę miejsc pracy, stałe zatrudnienie, wzrost wynagrodzeń, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

Godność i podmiotowość pracownika w środowisku pracy i służby, jest warunkiem jego większej aktywności na rzecz zakładu pracy, a także wydajności i rozwoju zawodowego.

Forum Związków Zawodowych zwraca również szczególną uwagę na negatywne relacje w środowisku pracy związane z dyskryminacją, mobbingiem, a także w zakresie właściwego bezpieczeństwa pracy oraz zabezpieczenia społecznego.

Dlatego też Forum Związków Zawodowych w kadencji 2018 -2022 podejmować będzie działania w zakresie:

1. Ochrony miejsc pracy i ich tworzenie, stabilność zatrudnienia, wzrostu wynagrodzeń, ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, oczekując jednocześnie szerokiego zaangażowania w te działania zarówno Rządu RP i organów samorządowych;

2. Zapewnienia godności i podmiotowości pracownika, obrona praw i zabezpieczenie interesów społeczno-zawodowych, socjalno-bytowych, kulturalnych oraz w zakresie ochrony zdrowia, pracy i środowiska pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin;

3. Obrony praw związkowych wszystkich organizacji związkowych w myśl zasady, iż wszystkie organizacje są równe wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i pracodawców – Demokracja i niezależność związków zawodowych tonasze motto;

4. Aktywnej działalności na rzecz powstawania „nowych” organizacji zakładowych i ponadzakładowych, w celu zapewnienia wszystkim zatrudnionym możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych. Realizacja tego będzie możliwa, gdy przekonamy niezorganizowanych jeszcze pracowników, iż tylko zrzeszeni w silnym i dobrze zorganizowanym związku, aktywnie w nim działając, są w stanie prowadzić rzeczywisty, skuteczny dialog na rzecz poprawy swoich warunków pracy, służby i życia.

5. Reprezentowania interesów zawodowych i socjalnych „młodych” pracowników samo- zatrudnionych, zastępczych, tymczasowych, co powinno wzbudzić większe zainteresowanie i w efekcie prowadzić do pozyskiwania młodych członków związku.

6. Dbania o ciągłe podnoszenie kwalifikacji działaczy różnych szczebli. W tym zakresie Forum organizować będzie szkolenia z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju funduszy. Konieczne jest również prowadzenie szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy z różnych źródeł i na różnych szczeblach organizacyjnych. Szkolenia dla członków organizacji zakładowych powinny mieć na celu zwiększenia profesjonalizmu ich działania, umiejętnego opiniowania i tworzenia projektów aktów prawnych z zakresu prawa miejscowego czy zakładowego.

7. Stworzenia platformy współpracy dla sekcji branżowych działających w organizacjach członkowskich centrali. Przewodniczący sekcji branżowych powinni dążyć do wypracowania wspólnych stanowisk w kwestiach newralgicznych dla branż, które następnie powinny stać się oficjalnymi stanowiskami Forum Związków Zawodowych, jak również zarządów organizacji członkowskich.

8. Organizowania spotkań, wyjazdów integracyjnych lub szkoleniowych dla działaczy związkowych z różnych organizacji członkowskich Forum. Pozwoli to na przepływ informacji z różnych szczebli związków oraz umożliwi poznanie problemów działalności związkowej w zakładach pracy.

9. Podjęcia współpracy z organizacjami, szczególnie technicznymi i ekonomicznymi, ekologicznymi i konsumenckimi, co pozwoli na wzajemne promowanie się i poszerzy bazę ekspercką Forum.

10. Formułowania opinii dotyczących stanowionego w Unii Europejskiej prawa, zgodnego z oczekiwaniami polskich pracowników. Zdaniem Forum nie można pomijać kwestii obrony interesów zawodowych i społecznych „emigracji zarobkowej”. Należy mieć świadomość praw, obowiązków i zasad jakie obowiązują „polską emigrację”. Nawiązywanie współpracy z odpowiednimi związkami i centralami związkowymi w poszczególnych krajach unijnych jest bardzo wskazane.

11. Prowadzenia skutecznych działań w zakresie uzyskiwania pomocy w finansowaniu działalności Forum m.in. poprzez korzystanie z funduszy fundacji, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zagranicznych związków zawodowych.

12. Apolityczności Forum. Sprawne reprezentowanie interesów pracowniczych, wymaga jednak nawiązywania współpracy z organizacjami politycznymi, jednak bez angażowania się w ich działalność.

13. Wpływ na działalność polityczną władz ustawodawczych czy samorządowych w zakresie rozwiązań dotyczących interesów pracowników m.in. związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym oraz przedkładanie własnych propozycji dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, umożliwiających realny wpływ na tworzenie inicjatyw ustawodawczych i procedowanie ich w Sejmie i innych organach stanowiących.

14. Współpracy z instytucjami pozarządowymi. Niejednokrotnie propozycje tych instytucji zbieżne są z celami ruchu związkowego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Dla wzmocnienia głosu pracowników, działania w tym zakresie powinny być wzajemnie wspierane.

15. Reprezentowania interesów i zabezpieczania praw członków, ich ochrona przed bezrobociem, wyzyskiem, mobbingiem, stresem, dyskryminacją i innymi naruszeniami przepisów prawa pracy. Forum podejmie walkę o przestrzeganie zdrowych zasad w relacjach pracodawca – pracobiorca, które przyniosą korzyści obu stronom stosunku pracy. Forum dążyć będzie do tego, aby pracownik był postrzegany nie jako nieuzasadniony koszt procesu wytwarzania produktu czy usługi, ale jako istotny PODMIOT, mający realny wpływ i kreujący wartość dodaną. Na rozwój Forum Związków Zawodowych wpływa również sprawna organizacja Biura Forum, a także wsparcie eksperckie, skuteczny przepływ informacji między wszystkimi strukturami, szkolenia zwiększające kompetencje, stałe konsultacje z organizacjami członkowskimi, a także wizerunek na zewnątrz. Te elementy sprawiają, że Forum Związków Zawodowych staje się atrakcyjne również dla pracowników niezrzeszonych i niezdecydowanych. Forum Związków Zawodowych zintensyfikuje działania mające na celu poprawę wizerunku w mediach.