Reprezentanci FZZ w Zespołach Problemowych RDS

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Dariusz Trzcionka

  Stały członek

 • Krzysztof Kisielewski

  Stały członek

 • Marcin Wróbel

  Stały ekspert

Do zadań ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy, w szczególności poprzez m.in.:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności i problematyką rynku pracy.
 2. Przeprowadzanie analiz i ocen oraz formułowanie zaleceń dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: procesów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, rozwoju przedsiębiorczości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym warunków i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności, inwestycji w B+R, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności, wspierania innowacyjności, polityki regulacyjnej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji, polityki regionalnej, polityki sektorowej i branżowej, polityki dotyczącej handlu międzynarodowego, zmian zachodzących w politykach państw współpracujących, funkcjonowanie sektora MŚP, zamówień publicznych, wraz z uwzględnieniem ich wpływu na rynek pracy.
 3. Dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie: przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych narzędzi, instytucji i programów polityki rynku pracy ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia przy pomocy ustalonych wcześniej wskaźników.

Zespół problemowy ds. prawa pracy

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Jan Przywoźny

 • Anna Łabudź Nowicka

  Stały ekspert

 • Paweł Jurałowicz

  Stały ekspert

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zespół ocenia funkcjonowanie przepisów prawa pracy, z punktu widzenia skutków społeczno-gospodarczych dla rynku pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Bogusław Studencki

 • Waldemar Lutkowski

Do zadań zespołu należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego. Zespół dokonuje analiz i ocen funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przebiegu tego dialogu. Dokonuje analiz i ocen funkcjonowania dialogu branżowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego.

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Waldemar Lutkowski

  Stały członek

 • Krzysztof Małecki

  Stały członek

 • Józef Ryl

  Stały ekspert

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zespół m.in. dokonuje oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych, inicjuje, analizuje i ocenia dostosowania systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych.

Zespół problemowy ds. usług publicznych

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Krystyna Ptok

  Stały członek

 • Sławomir Wittkowicz

  Stały członek

 • Mirosław Grewiński

  Stały ekspert

 • Joanna Lizut

  Stały ekspert

Do zadań zespołu problemowego ds. usług publicznych należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. Zespół opiniuje m.in. dokumenty związane z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szczególności zamówień publicznych, pomocy i opieki społecznej, usług komunalnych, służb mundurowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i kultury.

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Marek Mnich

  Stały członek

 • Czesław Tuła

  Stały członek

 • Julian Auleytner

  Stały ekspert

 • Dariusz Piskorek

  Stały ekspert

Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Krzysztof Małecki

  Stały członek

 • Roman Michalski

  Stały członek

Do zadań zespołu problemowego ds. międzynarodowych należy w szczególności:
W obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy:

 1. Przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach.
 2. Opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy.
 3. Opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 4. Opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP.
 5. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.
 6. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami ponownego rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, w celu rozważenia , jakie środki mogłyby być podjęte, aby w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfikację i realizację, a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia ratyfikowanych konwencji.
 7. Inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami
 8. Popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji MOP oraz celów i założeń programowych Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną:

 1. Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 2. Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.
 4. Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.
 5. Monitorowanie podjętych zobowiązań.

Zespół doraźny ds. zamówień publicznych

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Stanisław Taube

  Stały członek

 • Joanna Oczkowicz

  Stały członek

Do zadań zespołu należy w szczególności opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany przepisów Prawo Zamówień Publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Sławomir Wittkowicz

  Stały członek

 • Ewa Tatarczak

  Stały członek

 • Mirosław Grewiński

  Stały ekspert

 • Grzegorz Wronkowski

  Stały ekspert

Do zadań Zespołu należy analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do dokumentów programowych, związanych z wdrażaniem funduszy europejskich oraz systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne.

Doraźny Zespół problemowy do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Eugeniusz Matusiak

  Stały członek

 • Joanna Tymiańska

  Stały członek

 • Maria Kochańska

  Stały członek

 • Monika Kucharska

  stały ekspert

Do zadań doraźnego Zespołu należy monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie obejmującym projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Roman Michalski

  Stały członek

 • Grzegorz Trefon

  Stały członek

Do zadań zespołu należy podjęcie prac nad wspólna opinią do projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, monitorowanie i ocena wdrażania tej Strategii.

Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Roman Michalski

  Stały członek

 • Jan Polaczek

  Stały ekspert

Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Anna Wesołowska

  Stały członek

 • Paweł Marcin Nowak

  Stały ekspert

 • Małgorzata Szwajczuk

  Stały ekspert

Podzespół ds. ochrony zdrowia

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Krystyna Ptok

  Stały członek

 • Longina Kaczmarska

  Stały członek