email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dn. 12 – 13.11.2018 r. odbyło się coroczne posiedzenie Rady Zarządzającej CEDEFOP.

Rada Zarządzająca składa się z trzech grup: Grupy Rządowej, Grupy Pracodawców i Grupy Pracowników. Ta ostatnia reprezentowana jest przez przedstawicieli związków zawodowych ze wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej.

Dnia 12.11.2018 r. każda z w/w grup spotkała się we własnym gronie, by przedyskutować sprawy wewnętrzne dot. grupy, a także te, które planowano omówić na posiedzeniu plenarnym, 13.11.2018 r.

W tym roku sprawą najważniejszą i najtrudniejszą, zarazem, była rekomendacja do Komisji Europejskiej nowego Dyrektora Generalnego CEDEFOP’u oraz podjęcie decyzji co do utrzymania funkcji tzw. zastępcy dyrektora naczelnego, którą to funkcję z powodzeniem wypełniała Mara Brugia (Włochy), mianowana, w roku 2017, tzw. „Pełniąca Obowiązki Dyrektora” (Acting Director), po ustąpieniu Dyrektora Generalnego, Jamesa Calleji (Malta). Komisja Europejska, wstępnie, nie była zainteresowana utrzymaniem tak bardzo potrzebnego dla funkcjonowania CEDEFOP – stanowiska.

Otwierając spotkanie, Agnes Roman, koordynator Grupy Pracowników, powitała nowych członków w grupie – w tym roku, na 28 członków, przyjęto 11 nowych przedstawicieli związków zawodowych z różnych krajów UE. Jednocześnie wybrano 2 nowych członków do tzw. Prezydium ds. Szkolnictwa Zawodowego – z Austrii i Hiszpanii.

Ponadto przedstawicielka Grupy Pracowników w Zarządzie Głównym, Tatjana Babrauskiene, omówiła procedury wyboru nowego Dyrektora Generalnego: aplikacje przyjmowano do 8 maja 2018 r.; zaaplikowało ponad 160 osób z różnych krajów UE; do 11 czerwca wyłoniono 18 osób, które miały do wykonania szereg preselekcyjnych zadań; a 16 czerwca wybrano 7 osób, z którymi w dn. 4/5 pażdziernika tzw. Komisja ds. Preselekcji (złożona z Przedstawicieli wszystkich 3 grup) przeprowadziła szczegółowe rozmowy kwalifikacyjne, po których wyłoniono „ścisłą listę” – 3 kandydatów:

1/ Gabriela Petre (Rumunia);

2/ Juergen Siebel (Niemcy);

3/ Bruno Tindemans (Belgia).

Tatjana Babrauskiene przedstawiła sylwetki 3 kandydatów (otrzymaliśmy też ich krótkie CV). Jednakże ewentualny wybór przez każdą z Grup miał nastąpić następnego dnia, po wysłuchaniu kandydatów na posiedzeniu plenarnym.

Posiedzenie następnego dnia, 13.11.2018 r. otworzyła, Mara Brugia (Pełniąca obowiązki Dyrektora), która od razu przeszła do sprawy wyboru nowego Dyrektora Generalnego.

Oprócz przedstawicieli Rady Zarządzającej na posiedzeniu plenarnym obecni byli też przedstawiciele Komisji Europejskiej.

W punkcie 1szym wszystkie Grupy przyjęły raport Komisji ds. Preselekcji i główną listę z 3 wybranymi do dalszego procedowania kandydatami. Następnie każdy z kandydatów zaprezentował 10-minutowe wystąpienie, i odpowiadał na 2 pytania zadane przez przedstawicieli Rady Zarządzającej.

Po prezentacjach każda z Grup, na osobnym spotkaniu, miała wyłonić swego kandydata na Dyrektora ( naszym była G. Petra – najbardziej kompetentna, z ogromna wiedzą nt. CEDEFOP’u i szkolnictwa zawodowego –VET – z dużym dorobkiem w edukacji, bez dorobku w biznesie czy dużych korporacjach) i przedyskutować swą kandydaturę z pozostałymi Grupami, by wybrać wspólnego kandydata i przedstawić wspólne stanowisko Komisji Europejskiej, która formalnie zatwierdza wybór Dyrektora Generalnego.

Niestety, nie doszło do consensusu pomiędzy Grupami Rady Zarządzającej i nie wybrano <span style=”font-size: medium;”><u><b>wspólnego</b></u> kandydata – wszystkie 3 Grupy przedstawiły swoje osobne stanowiska: Grupa Pracodawców wybrała J. Siebel’a; natomiast Grupa Rządowa i Grupa Pracowników przekazała kompetencje Komisji Europejskiej, mając nadzieję, po bezpośrednim wysłuchaniu kandydatów, na szczególną uwagę z ich strony, zanim podejmą ostateczną decyzję.

Teraz Komisja Europejska albo wybierze jedną z zaproponowanych kandydatur, albo ogłosi…… następne wybory (takie ma uprawnienia).

Po długich obradach dot. wyboru nowego dyrektora, nastąpiła dyskusja co do utrzymania funkcji Zastępcy Dyrektora – tu Komisja Europejska przyjęła zgodę Mary Brugii na to stanowisko, wysłuchała poparcia z trzech Grup i przedłużyła kadencje na 3 lata.

Ponadto, poddano pod dyskusję audyt dot. spraw etycznych i kadrowych, jaki został przeprowadzony w instytucjach Cedefopu po ostatnich obradach w r. 2017, i który, jak przewidywano, wykazał pewne nieprawidłowości przypisywane odpowiedzialności poprzedniego dyrektora; oraz kwestionariusz przeprowadzony wśród pracowników biura, którego analiza wykazała przepracowanie, dyskryminacje i mobbing ze strony poprzedniej ekipy. W obecnym składzie osób zarządzających biurem sprawy zaczynają się poprawiać.

Na zakończenie podano też plany na następne lata 2019 – 2020; omówiono raport z programu 2018; oraz sprawy dot. następnych przedsięwzięć.

Przedstawicielem Forum Związków Zawodowych była kol. Dagmara Iwanciw – Sekretarz Zarządu Krajowego WZZ „Solidarność – Oświata”.

Z żalem należy zaznaczyć, iż nasza przedstawicielka był jedyną obecną osobą reprezentującą nasz kraj na tak ważnym spotkaniu – nie pojawił się nikt ani z Grupy Pracodawców (usprawiedliwiony), ani z Grupy Rządowej (nieusprawiedliwiony).