email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Komisja Europejska uruchomiła publiczne konsultacje, aby zebrać informacje w jakim stopniu unijne regulacje wpływają na zasadę równej płacy.

Zasada „równej płacy za tę samą pracę” jest zawarta w traktatach UE, a unijne prawo w sposób bezpośredni lub pośredni zabrania dyskryminacji z powodu płci.

Publiczne konsultacje pozwalają zebrać opinie obywateli, władz publicznych, partnerów społecznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, badaczy problemu, a przez nie ułatwić poszukiwania lepszego wdrażania tych zasad i wzmocnienia roli przepisów zawartych w dyrektywnie o równości płci czy Rekomendacji o Przejrzystości Płac 2014.

Te konsultacje są jedną z wielu akcji Komisji Europejskiej w ramach Planu Działań na rzecz płciowej luki płacowej, uruchomionego w listopadzie 2017 roku. To kolejna akcja, poprzedzona wcześniejszymi rekomendacjami w tej sprawie z 2014 roku, kiedy to zwracano uwagę na istniejące nierówności płacowe i zachęcano firmy do rewizji ich płacowej struktury. Ale w raporcie o wprowadzaniu rekomendacji w życie z 2017 roku widać, że w 1/3 państw zasady przejrzystości płac nie są wprowadzone.  Mówi się w nim też, że utrzymujące się nierówności wymagają dalszych działań na poziomie UE.

Te konsultacje są dostępne w linku poniżej i trwają do 5 kwietnia:

online 

Komisja Europejska zachęca do udziału i informowaniu o Państwa wkładzie.