email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, której członkinią jest Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, a do której zadań należą prace EKES-u w szeregu dziedzin polityki – m.in. w zakresie zatrudnienia i warunków pracy, kształcenia i szkolenia, migracji i azylu, praw podstawowych i obywatelskich oraz innych kwestii społecznych, takich jak polityka społeczna i ubóstwo, równość płci, zagadnienia związane z niepełnosprawnością oraz prace w zakresie europejskiego filaru praw socjalnych i środków towarzyszących, przygotowuje obecnie opinię SOC/554, która traktowała będzie o prawach osób niepełnosprawnych przy wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jednym z powodów procedowania wspomnianej opinii EKES-u jest to, że prawo do udziału w życiu politycznym, w tym prawo do głosowania, jest jednym z podstawowych praw przysługujących wszystkim obywatelom Unii, a możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i głosowania to fundamenty społeczeństwa demokratycznego.

Ponadto, jako państwo-strona Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Unia ma obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym równości wobec prawa oraz pełnego uczestnictwa w życiu politycznym. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest również kluczowym elementem europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności.

Dlatego opinia będzie odnosić się do sposobów określania procedur wyborów do Parlamentu Europejskiego, z uwzględnieniem potrzeb osób o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Oprócz Przewodniczącej Doroty Gardias członkami Sekcji SOC są m.in.: Marie Zvolská (Przewodnicząca Sekcji, Czechy), Pietro Vittorio Barbieri (Włochy), Diana Indjova (Bułgaria) oraz inni członkowie ze Szwecji, Litwy, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Grecji.

Poprzednio Sekcja SOC przyjęła szereg innych opinii dotyczących praw osób niepełnosprawnych, w tym: Opinia SOC/579 dotycząca sytuacji kobiet z niepełnosprawnością (na wniosek Parlamentu Europejskiego), SOC 538 dotycząca nowej strategii postępowania wobec osób niepełnosprawnych w UE oraz SOC/517, która dotyczy opieki długoterminowej i deinstytucjonalizacji.