email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

„Związki zawodowe i organizacje pracodawców odgrywają olbrzymią rolę w działaniach na rzecz uczynienia z miejsca pracy środowiska bezpiecznego dla kobiet. Wiele mogą też zrobić, by eliminować molestowanie i przemoc na tle seksualnym wobec kobiet” – mówi Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ. „Układy zbiorowe pokazały, że dzięki nim łatwiej zwalcza się tę plagę”.

W związku z 25 listopada, a więc Dniem ONZ na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, EKZZ podkreślił znaczenie układów zbiorowych jako skutecznego środka do zwalczania tego zjawiska. Wskazano także, że batalia nie jest jeszcze wygrana, dlaczego trzeba dalej promować praktyki i polityki, które redukują zjawiska molestowania i przemocy seksualnej wobec kobiet w miejscach pracy.

EKZZ wzywa związki zawodowe i organizacje pracodawców, by podwoiły swoje działania na tym polu i wsparły te kobiety, które bywają także ofiarami przemocy domowej.

Przełomowe studium EKZZ pt. „Bezpieczne w domu, bezpieczne w pracy” opublikowane w tym roku pokazuje, że związki zawodowe przodują w walce ze zjawiskiem przemocy w miejscu pracy. Już w tej chwili mamy 160 układów zbiorowych, wynegocjowanych w 10 państwach UE, w których wyszczególnione zostały wszelkie formy molestowania i przemocy wobec kobiet. Te umowy powinny zachęcić inne organizacje związkowe i pracodawców, aby:

– negocjować procedury i polityki pozwalające na wczesne wykrywanie omawianego zjawiska na poziomie sektorowym i firmowym

– wypracowywać modele zachowań w miejscu pracy, w tym prowadzić szkolenia dla związkowców, które ułatwią negocjacje porumień i praktyk dotyczących zjawisk molestowania.

– upewniać się, że polityki w firmach zapewniają bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy w kontekście zwalczania omawianych zjawisk

– informować i wpierać pracowniczki, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym czy to od pracodawcy czy w domu.

Nie powinno się zamiatać tych spraw pod dywan” – przekonuje Montserrat Mir, sekretarz Konfederacyjny EKZZ. „Związkowy i pracodawcy muszą w tej sprawie działać wspólnie, by wytępić to zjawisko. Jest wiele dobrych przykładów takich działań, które skutecznie eliminują przykłady przemocy, a które pomogły wynegocjować związki zawodowe. Tego typu działania powinny być podwojone”.

Zachęcamy do sięgnięcia do raportu „Bezpieczne w domu, bezpieczne w pracy”.

https://www.etuc.org/documents/safe-home-safe-work-final-report

Przykłady umów zbiorowych, w których opisane są praktyki dotyczące przeciwdziałaniu omawianym zjawiskom są tu:

https://www.etuc.org/press/safe-home-safe-work-briefing-etuc-project#.WhfZykqnFPY