email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

5 czerwca 2019

Komentując przedstawione przez Komisję Europejską „Zalecenia dla poszczególnych państw UE” Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:

„Chociaż Komisja wydaje się być zbyt optymistyczna jeśli chodzi o inwestycje i odbudowę rynku pracy w Europie, to jednak widać rzeczywistą zmianę jej kursu w kierunku wzrostu inwestycji, poprawy dialogu społecznego, edukacji i szkoleń, a także poprawy ochrony społecznej. To bardzo potrzebna zmiana, nawet jeśli nieco spóźniona, która musi być kontynuowana przez kolejne lata”.

„Uważamy, że wzrost płac powinien być adresowany do większej liczby państw, ale dobrze, że wskazano tę rekomendację dla Niemiec i Holandii, że zalecono Estonii walkę z luką płacową, ale także innym państwom. Komisja rekomenduje zwalczanie prekariatowych form zatrudnienia co nas niezwykle cieszy i chcielibyśmy, że znalazło to wsparcie Rady Europejskiej i przyjęte przez poszczególne kraje”.

Hiszpania, Portugalia i Polska otrzymały zalecenie, by zlikwidowały nadmierną zależność zatrudniania osób od przyjęcia przez nich „niepewnych umów o pracę”. Polska, Węgry i Rumunia znalazły się wśród państw, którym zalecono poprawę „dialogu społecznego” (negocjowanie i dyskutowanie partnerów społecznych z rządem). Osiem państw otrzymało rekomendację dotyczącą zmniejszania luki placowej między kobietami i mężczyznami, wśród nich obok Niemiec, Włoch i Estonii jest też Polska.

„EKZZ wielokrotnie wzywała Unię Europejską do pełnego przyjęcia Europejskiego Filara Spraw Socjalnych i w tym roku z zadowoleniem wita fakt znalezienia się w rekomendacjach Komisji Europejskiej wielu do niego odniesień” – mówi Liina Carr, sekretarz konfederalna EKZZ.

W sprawie rekomendacji dla Niemiec, w których pojawia się wzrost inwestycji publicznych i prywatnych Liina Carr powiedziała: „W związku z nadwyżką budżetową Niemcy mogą podnieść wydatki na inwestycje publiczne, co byłoby dobrym impulsem na rzecz wzrostu w całej Europie. Inaczej będzie to stracona okazja”.