email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dzień 1

1. Sprawy finansowe.

Spotkanie zaczęło się od pilnej sprawy, jaką jest zamknięcie dyskusji o budżecie EKZZ na przyszły rok, szczególnie, że majowy Kongres w Wiedniu będzie znaczącym, dodatkowym kosztem dla organizacji. Problemem dzisiaj jest fakt niepłacenia składki członkowskiej przez kilka organizacji zrzeszonych w EKZZ i to czasem od kilku lat. Jest decyzja, że takie organizacje będą miały ograniczone lub odebrane prawo głosu na Kongresie. Najwięcej emocji budziła propozycja podniesienia składki za rok 2019 o 1%, właśnie w związku z kosztami Kongresu w maju. Ponieważ nie można było doprowadzić do konsensusu postanowiono sprawę poddać od głosowanie. Większość – w tym FZZ jak i pozostałe polskie centrale – zgodziła się na podwyżkę składki o 1%. Trzeba o tym pamiętać i „zabezpieczyć” w przyszłorocznym budżecie.

2. Wybory europejskie

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Sergieja Staniszewa, szefa PES-u (Party of European Socialists). To rodzina polityczna zrzeszająca w Europie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne. Z Polski należy do niej SLD. Jest to też najbliższa politycznie grupa większości związków zawodowych zrzeszonych w EKZZ. Jakie wątki zostały poruszone podczas spotkania ze Staniszewem, którego celem było połączenie sił na wybory europejskie w maju 2019 roku.
Otóż dominował pogląd, że po latach neoliberalnej polityki udało się w końcu doprowadzić do podpisania Europejskiego Filara Spraw Socjalnych w Goeteborgu i do agendy unijnej włączyć sprawy socjalne. Ale to ciągle za mało i PES oraz związki zawodowe muszą działać razem i tę agendę socjalną propagować i naciskać, by była bardziej widoczna. Inaczej będzie wzrost znaczenia populistów w poszczególnych państwach.
PES szykują swój manifest na grudniowy kongres w Lizbonie, w którym będą takie
Priorytety jak zrównanie i podniesienie płac w Europie, wprowadzenie płacy minimalnej na poziomie 60% średniej płacy w danym państwie, wsparcie dla układów zbiorowych. Wobec swojej najbardziej konkurencyjnej rodzinie politycznej, jaką jest Europejska Partia Ludowa (z Polski tu są PO i PSL) PES jest oczywiście krytyczny: uważa, że EPL chce zachować status quo, bo przecież kryzys mamy za sobą, idzie nieźle, więc nic nie zmieniajmy. PES się takiej filozofii sprzeciwia i będzie akcentował potrzebę zmiany. Czy to wystarczy, by odwrócić fatalny trend jakie partie socjalistyczne notują w całej Europie przegrywając sromotnie wybory, a nawet znikając ze sceny politycznej? Czy kandydaci tej rodziny (tzw. Spitzenkandidaten) na szefa Komisji Europejskiej Maros Sefcovic i Frans Timmermans „pociągną” wyborców? Sergiej Staniszew wierzy, że tak, choć sam Timmermansa nie popiera. Czy przekonał członków EKZZ do popierania socjalistów w eurowyborach? Nie wszystkich!

3. Przyszłość EKZZ

Była to dyskusja o dokumencie pod tym tytułem. Wiele miejsca zajął temat spadku zainteresowania pracowników członkostwem w związkach zawodowych, przejściem wielu z nich „pod skrzydła” partii populistycznych, nawet w tak stabilnych kiedyś „socjalnie” i związkowo państwach jak w Szwecji, Danii czy Norwegii. Zastanawiano się nad sposobami odwrócenia tego trendu i tu głównie akcentowano potrzebę nacisku na rządy, by umożliwiały przez odpowiednią legislację rozszerzanie bezpiecznych i godnych form zatrudnienia oraz rozwój układów zbiorowych. Przy okazji tej dyskusji przewodniczący EKZZ, Luca Visentini wspomniał o decyzji rządu Polski i Węgier dotyczącej zaskarżenia dyrektywy o pracownikach delegowanych do TSUE i o wspólnym stanowisku związków z V4 w tej sprawie oraz poparciu EKZZ dla tego stanowiska, które jest krytyczne wobec rządowych działań.

4. Związki zawodowe na rzecz demokracji i tolerancji w Europie

Dyskusja o tym dokumencie była bardzo ożywiona. Wszyscy poparli dokument. Przedstawiciel FZZ także poparł, choć z uwagą, że część punktów jest zbyt „polityczna”, a nasza organizacja stara się być apolityczna i bardziej popiera te punkty, które w większym stopniu odnoszą się do spraw pracowniczych, a mniej te, które dotyczą decyzji politycznych na szczeblu państwowym czy rządowym. Zwróciliśmy też uwagę na punkt 4 § d, w którym mówi się o działaniach EKZZ na rzecz rozszerzenia kompetencji Parlamentu Europejskiego i wzmocnieniu legitymacji Komisji Europejskiej. Problem w tym, że nie ma w dokumencie pomysłu jak to zrobić, a szczególnie ten drugi element, czyli zwiększenie legitymizacji Komisji Europejskiej jest przedmiotem wieloletnich dyskusji na poziomie UE i ciągle nikt nie znalazł rozwiązania, które by satysfakcjonowało wszystkich. Nie mówiąc już o tym, że takie pomysły oznaczają zmianę traktatu UE, a na to nie ma w tej chwili politycznej woli bodaj w żadnej stolicy. A zatem skoro ma być taki punkt w dokumencie, to należy go wyjaśnić, by nie był naiwny i pozostawał w sferze pobożnych życzeń.

Dzień 2

5. Przyszłość związków zawodowych wg ETUI

Drugi dzień obrad rozpoczął się od dyskusji o dokumencie dotyczącym przyszłości ruchu związkowego w ogóle opracowanym przez zespół ETUI. I choć oceniono go dobrze, wskazano jak wiele pracy wykonano, to jednak z dyskusji wynikało, że wiara w ową odnowę ruchu związkowego pozostała ograniczona. Tym bardziej, że w pamięci uczestników zostały bardzo znamienne dane, jakie pojawiły się pierwszego dnia podczas dyskusji o budżecie EKZZ: kłopoty finansowe wynikają ze spadku liczby członków związków zawodowych w całej Europie, a wg pewnych estymacji należy się spodziewać, że ten trend się utrzyma, co może przynieść w ciągu dwóch najbliższych lat dalszy spadek liczby związkowców o 2 mln!

6. „EKZZ na rzecz wzrostu i socjalnego progresu: pakiet EKZZ na wstępny etap konsultacji o semestrze 2019”.

Dalszy punkt do prezentacja i dyskusja o dokumencie pt. „EKZZ na rzecz wzrostu i socjalnego progresu: pakiet EKZZ na wstępny etap konsultacji o semestrze 2019”. Europejski semestr, wprowadzony w 2010 roku to procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego. Najważniejsza część procedury przypada na pierwszych 6 miesięcy roku, stąd nazwa „semestr”. Dla EKZZ dyskusja o nim jest ważna w kontekście przeznaczania przez poszczególne państwa w swoich budżetowych planach środków na realizację polityki socjalnej, w tym wcielanie w życie zasad zapisanych w Europejskim Filarze Spraw Socjalnych.
Przy okazji tej dyskusji ponownie było widać, że błędem było podpisanie Filara jedynie przez premiera Szwecji, jako szefa prezydencji, a nie przez wszystkich szefów rządów w ramach Rady Europejskiej. Brak tych podpisów utrudnia egzekwowanie wdrażania, także w Polsce, co zostało powiedziane przez przedstawiciela FZZ.

7. Stanowisko EKZZ na COP 24 w Katowicach

W końcowej części spotkania pojawił się dokument, jaki EKZZ przygotowała jako stanowisko organizacji na konferencję COP 24 w Katowicach. Generalnie dokument został dobrze przyjęty, zwrócono uwagę na współpracę przy jego redagowaniu, także przedstawiciela FZZ Grzegorza Trefona. Maciej Zakrocki, w imieniu wszystkich polskich organizacji w EKZZ, czyli także NSZZ Solidarność i OPZZ podziękował za przygotowany dokument i przekazał szczególne podziękowania dla kolegów z niemieckich związków, z którymi we wrześniu udało się wypracować w Berlinie wspólną deklarację na temat oczekiwań związków zawodowych wobec szczytu w Katowicach, a także związkowcom z Norwegii i ich poparcie dla naszych celów. Przy okazji przypomniał, że 25 października odbędzie się wspólne, polsko – norweskie seminarium na ten temat.

Następne spotkanie Komitetu Wykonawczego EKZZ będzie 18-19 grudnia.