email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

6 członków Grupy FRRL (EKES) odwiedziło Polskę w dniach 3-4 grudnia br. i spotkało się z interesariuszami społeczeństwa obywatelskiego oraz związków zawodowych i pracodawców dyskutując o wolności słowa i wolności zrzeszania się jako warunku wstępnego partnerstwa społecznego i dialogu.

Celem tych wydarzeń było omówienie problemu wolności zgromadzeń i wolności stowarzyszania się poprzez spojrzenie na ich historyczny rozwój w Polsce, przeszłe i bieżące wyzwania i zagrożenia, identyfikację najlepszych praktyk i badanie perspektyw na przyszłość.

Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias uczestniczyła w spotkaniu na zaproszenie p. José Antonio Moreno Díaza, przewodniczącego grupy FRRL w siedzibie przedstawicielstwa KE w Polsce.

Przewodnicząca mówiła m.in. o znowelizowanej ustawie o RDS, a w szczególności o problemie łamania przez stronę rządową tej ustawy terminów konsultacji społecznych oraz niekonsultowania poselskich i obywatelskich projektów ustaw. Przewodnicząca mówiła również o konieczności implementowania konkretnych przepisów, które wynikają z Europejskiego Filara Praw Socjalnych. Podkreśliła, że FZZ przygotuje tzw. „Konstytucję dla Pracownika” i będzie dążyło do porozumienia się ze stroną rządową co do implementacji wpisania zapisów Europejskiego Filara Praw Socjalnych do polskiego porządku prawnego. Przewodnicząca przypomniała niepokojące dane dotyczące konsultowania poszczególnych ustaw w RDS: 59% projektów trafiło do RDS z naruszeniem terminów lub zasad konsultacji, a w przypadku 30% ustaw nie dotrzymano co najmniej 30 dniowego terminu na sporządzenie opinii przez związki zawodowe i organizacje pracodawców. Z kolei 9% projektów trafiło do konsultacji już po skierowaniu ich do pierwszego czytania w Sejmie, a 13% zostało skierowanych do RDS nawet na dalszym etapie prac w komisjach sejmowych.