email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

18 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu FZZ reprezentował ekspert Paweł Jurałowicz.

Na posiedzeniu zespołu kontynuowano dyskusję nad projektem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Strona społeczna Zespołu RDS ds. prawa pracy uznała, że w wyniku prowadzonych prekonsultacji propozycji zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kierunkowo widzi konieczność dalszych prac nad przedstawioną koncepcją zmiany ustawy, jak również wspiera działania MRPiPS w przeprowadzeniu procesu legislacyjnego.

Forum Związków Zawodowych przedstawiło swoje uwagi do projektu – główne zastrzeżenia dotyczyły kwestii kontroli legalności sporu. FZZ oświadczyło, iż musimy mieć pełną gwarancję, że tryb badania legalności będzie ekspresowy, a terminy zawarte w ustawie nie będą terminami instrukcyjnymi. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o kompromisie.

Ponadto, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców, zwracali uwagę, że kwestia doprecyzowania przedmiotu/podmiotu sporu zbiorowego wymaga dodatkowej szczegółowej analizy. Dodatkowo, podkreślali szczególną rolę arbitrażu, który w istotny sposób powinien wspierać cały proces.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na styczeń 2019 r.