email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 13 marca 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. W posiedzeniu pod przewodnictwem przewodniczącego Jana Klimka brał udział minister Marcin Zieleniecki, prof. Danuta Koradecka z CIOP i przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Z ramienia Forum związków Zawodowych w pracach zespołu brali udział członkowie Waldemar Lutkowski i Krzysztof Małecki.

Posiedzenie zespołu poświęcone było w całości dwóm tematom:

– rozpatrzeniu wniosku dot. zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej która wykonuje prace o szczególnym charakterze;

– przedstawienie i dyskusja nad informacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat projektu „Emerytura+”.

Włączenie zawodu strażnika miejskiego i gminnego jako formacji mundurowej do wykazu prac o szczególnym charakterze było szczegółowo uzasadniane przez przedstawicieli związków zawodowych działających w tych samorządowych służbach. Wskazywano przede wszystkim na szkodliwość warunków pracy strażnika oraz dotychczasowe orzecznictwo Sądu najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Duzy nacisk został położony na definicję bezpieczeństwa publicznego i jego zastosowania do pracy strażnika miejskiego i gminnego. Z argumentami związkowymi polemizowała jako ekspert prof. Danuta Koradecka, która wskazywała na różnice w definiowaniu czynników szkodliwych i czynników szczególnych w ustawie o emeryturach pomostowych, które według niej nie są przekroczone, choć są uciążliwe. Także praca strażnika miejskiego nie wyczerpuje według Pani profesor definicji bezpieczeństwa publicznego, co w ostatecznym rozrachunku należy rozpatrywać jako wniosek wnioskodawców o poprawę warunków pracy. Minister Marcin Zieleniecki wskazał na historię tworzenia ustawy pomostowej i jej wygasający charakter. Podkreślił rolę ekspertów także z CIOP, którzy rzetelnie według niego wykonali swoją pracę. Wskazał na wyrok TK z 3 marca 2015 r., w którym trybunał uznał za konstytucyjne nie włączanie do załącznika zawodów niejednokrotnie bardzo zbliżonych np. funkcjonariuszy straży parku, straży leśnej, straży rybackiej, służb ochrony, gdy Straż Ochrony Kolei jest objęta ochroną.

Waldemar Lutkowski z FZZ wskazał na rozbieżne stanowiska strony związkowej i CIOP ws. definicji pracy w szczególnym charakterze. Przywołał wyrok TK z 7 lipca 2016 r., który orzekł iż nie jest uprawniony o zachowaniach ustawodawczych. Przywołał spotkanie RDS u Prezydenta RP z tego miesiąca, gdzie nie wykluczono prac na temat zmiany wygasającego charakteru ustawy pomostowej. Praca w temacie włączenia strażników do ustawy powinna być dalej procedowane, jeżeli nie w ramach planowanego na ten rok przeglądu emerytalnego, to na kolejnych posiedzeniach zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych.

Krzysztof Małecki z FZZ odniósł się do strony podmiotowej i przedmiotowej ustawy o emeryturach pomostowych. Wniosek o włączenie strażników miejskich i gminnych do załącznika do ustawy pomostowej otwiera możliwość innych branż i zawodów ubiegania się o wcześniejszą emeryturę np. funkcjonariuszy państwowych służb kontroli, których praca w terenie jest równie uciążliwa. Podzespół ds. emerytur pomostowych lub zespół RDS ds. ubezpieczeń społecznych powinien się także zająć stroną przedmiotową ustawy pomostowej w zakresie zgłaszanych postulatów zmiany artykułu dotyczącego rozwiązania umowy o pracę i następczego braku prawa do świadczenia, a także różnych interpretacji w zakresie pobierania świadczenia emerytalnego i jednoczesnego wykonywania pracy na tym samym stanowisku.

Przewodniczący Jan Klimek podkreślił, że prace zespołu przed 2009 r. zredukowały liczbę pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze z 1,2 miliona do 300 tysięcy osób.

Drugim tematem posiedzenia był projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z dnia 5 marca 2019 r. Dyrektor Eliza Wiśniewska z MRPiPS, poinformowała, że świadczenie pieniężne obejmie około 7 milionów emerytów, 2,6 miliona rencistów w tym 282 tysiące rencistów socjalnych tj. 9,72 miliona świadczeniobiorców. Otrzymają oni w majowych terminach wypłaty świadczeń kwotę najniższego świadczenia emerytalnego jednorazowo w wysokości 1 100 zł. Koszt tej operacji wyniesie 10,7 mld. zł. Projekt „Emerytura+” nie obejmie matek, które po 1 marca 2019 r. będą miały prawo do rodzinnego świadczenia uzupełniającego tzw.RSU.

Waldemar Lutkowski z FZZ powiedział, że nasza centrala związkowa odniesie się do projektu w swojej opinii. Informacja od rządu do społeczeństwa już poszła, a prezes PSL Kosiniak-Kamysz postulował 1 100 zł. ale netto. Podkreślił, że należy pracować nad rozwiązaniami systemowymi w celu podniesienia wysokości świadczeń najmniej uposażonych.

Na wniosek stron dialogu społecznego ministerstwo zobowiązał się do zmiany polegającej na wyłączeniu z zawieszalności świadczeń kwoty 13. emerytury dla rencistów socjalnych.