email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 16.10. 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej.

Przedstawiono informację o zaawansowaniu prac nad projektem „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”. Ministerstwo energii planuje przedstawić dokument RM w listopadzie br.

Partnerzy społeczni zdecydowali o wznowieniu prac Zespołu roboczego ds. wdrażania „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” – jako platforma dyskusji nad dokumentem po jego przyjęciu przez Radę Ministrów.

Strona rządowa przedstawiła informację nt. uwzględnienia uwag stron RDS w toku konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Strona związkowa przedstawiła informację ze spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania standardów w energetyce, które odbyło się 4 października br. we Wrocławiu. Celem prac ww. Zespołu jest opracowanie nie tylko propozycji standardów obowiązujących w energetyce, ale również standardów w związku z planowanymi negocjacjami nad puzp w tej branży.

Zespół roboczy podjął decyzję o reaktywowaniu kolejnego zespołu roboczego, który ponownie zaktualizowałby dane dotyczące udziału kosztów pracy w końcowej cenie energii elektrycznej (poprzednia analiza została dokonana w 2008 r.). Następne posiedzenie Zespołu roboczego odbędzie się w dniu 8 listopada br. w Warszawie. W ramach tego samego punktu porządku obrad kontynuowano dyskusję na temat możliwości powołania związku pracodawców w celu wynegocjowania i zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla sektora energetycznego.

Następne posiedzenie Zespołu zaplanowano na dzień 9 stycznia 2019 roku.