email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 3.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok reprezentująca stronę związkową (Forum Związków Zawodowych).

W spotkaniu udział wzięli również: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na posiedzeniu zespołu przedstawiono aktualny stan prac w zakresie zmian ustawowych w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Problem ten poruszany był już w 2016 roku, kiedy partnerzy społeczni Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przyjęli stanowisko z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie postulowanej organizacji i zakresu kompetencji PIS. Wówczas – partnerzy społeczni negatywnie odnieśli się do koncepcji pozbawienia Ministra Zdrowia kompetencji w zakresie koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce i w dalszym ciągu podtrzymali swoją opinię.

W tej sprawie odbędzie się spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Następnie dokonano przeglądu realizacji stanowisk Zespołu przyjętych w latach 2016 i 2017:

Stanowisko Nr 1/2017 Podzespołu ds. Uzdrowisk TZ ds. Ochrony Zdrowie, Stanowisko Nr 2/2017 Podzespołu ds. Uzdrowisk w sprawach dotyczących przyszłości lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, z uwzględnieniem zasad finansowania oraz leczenia uzdrowiskowego dzieci, Stanowisko Nr 3/2017 Podzespołu ds. Uzdrowisk w sprawach dotyczących uwzględnienia lecznictwa uzdrowiskowego w Mapach Potrzeb Zdrowotnych, Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 16 maja 2016 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Ponadto strona społeczna przyjęła Stanowisko z dnia 3 września 2018 r w sprawie zabezpieczenia przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu na 2019 r. środków finansowych na stworzenie rejestrów medycznych.