email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Kontynuacja dyskusji nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie oraz kwestia szkolnictwa branżowego była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 28 maja 2019 r.. W posiedzeniu FZZ reprezentowali p. Sławomir Wittkowicz, Ewa Tatarczak oraz Longina Kaczmarska.

Na wniosek Forum Związków Zawodowych odbyła się dyskusja nad efektami zmian w szkolnictwie branżowym. Przedstawiono problemy, które czekają szkoły zawodowe przed dniem 1 września 2019 r. Dyskutowaną nad kwestią naboru do szkół branżowych (kumulacja 2 roczników) i nad problemem pracowników młodocianych (w tym zawieranie umów). Odniesiono się do przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia ws. podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zwrócono uwagę na kwestię aktualizacji wiedzy i kompetencji samych nauczycieli – opiekunów praktycznej nauki zawodu i źródeł finansowania. Strony poprosiły o informację na temat planów resortu edukacji w zakresie Centrów Rozwoju Praktycznego. Ponadto, poruszono kwestię wsparcia finansowego dla pracodawców za kształcenie młodocianych.

W drugiej części spotkania kontynuowano dyskusję nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.

Partnerzy społeczni, po uwzględnieniu kilku poprawek, zaakceptowali projekt uchwały wraz z załącznikiem dotyczącym koncepcji okrągłego stołu.