email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dyskusja na temat rządowego projektu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 oraz projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych była głównym przedmiotem posiedzenia ZP ds. usług publicznych – 10 października 2018 r.

Przewodniczący S. Broniarz przypomniał o zapowiedziach Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15% w latach 2018-2020. Zwrócił się o przedstawienie dokładniejszych informacji w tym zakresie.

Strona rządowa poinformowałą, że działania, które dotyczyły obszaru wynagrodzeń nauczycieli były prowadzone w ramach Zespołu ds. statutu zawodowego pracowników oświaty powołanego w MEN z udziałem związków zawodowych i strony pracodawców. Jednym z elementów rozmów była kwestia powiązania dwóch równocześnie problemów: dotyczących statusu nauczycieli – kwestia wynagradzania i kwestii związanych z finansowaniem zadań oświatowych. Ponadto poinformował, że środki na podwyżki wynagrodzeń zostały zabezpieczone w budżecie państwa i rząd będzie konsekwentnie wprowadzał zaplanowana podwyżkę. Dodał, że pierwsza odbyła się 1.04. 2018 r. natomiast kolejne w styczniu 2019 i 2020 r.

Uzgodniono, że należy rozpocząć rozmowy na temat systemu wynagradzania nauczycieli w kontekście roku 2019 i 2020.

Następnie przedstawiciel Kancelarii Prezydenta zapoznał członków Zespołu z projektem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), którego zasadniczym celem jest rozwój i integracja na poziomie lokalnym systemu usług społecznych. Zgodnie z koncepcją przyjętą w projekcie ustawy centra usług społecznych, będące jednostkami organizacyjnymi gmin, będą mogły zostać utworzone w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.

Partnerzy społeczni w toku dyskusji zwrócili uwagę m.in. na kwestie braku konkretnych zapisów definicji dotyczących usługi oraz świadczenia, stabilnego finansowania, gwarancji pracowniczych (zatrudnienia), wejścia w życie ustawy w połowie roku oraz ustawy o zawodach pomocowych.

Ponadto poprosili o przedstawienie informacji odnośnie liczby centrów usług społecznych. Wyrazili obawę dotycząca nierówności w dostępie do CUS-ów.