email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 18 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie ZP RDS ds. rozwoju dialogu społecznego.

Punktem porządku obrad było podjęcie dyskusji nad założeniami do nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego oraz uzgodnienie procedur i sposobu obradowania na forum Zespołu.

Powyższa tematyka wynika z programu prac Rady na 2019 rok, w którym przewidziano pkt „Ocena i perspektywy funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce – wypracowanie zmian, w tym Ustawy o RDS – wzmacniających mechanizmy dialogu społecznego i udział partnerów społecznych w procesie legislacyjnym”. Skoncentrowano się na identyfikacji problemów utrudniających funkcjonowanie partnerów społecznych w dialogu, w tym na potencjale partnerów społecznych w aspekcie konsultowania aktów prawnych. Przedstawiciele strony rządowej zwrócili uwagę na konieczność skupienia się praktycznych propozycjach usprawniających jakość dialogu w RDS, jak i na przeanalizowaniu dokumentów napływających do RDS. W ramach konkluzji przyjęto ustalenie, że przed następnym posiedzeniem Zespołu Przewodniczący Zespołu opracuje materiał zbiorczy podsumowujący dyskusję.

Drugi punkt porządku obrad był poświęcony uzgodnieniu planu pracy Zespołu na 2019 rok. Padły propozycje uwzględnienia – poza wiodącym tematem nowelizacji ustawy o RDS – m.in. tematyki współpracy RDS: z WRDS-ami, z innymi uczestnikami dialogu społecznego i obywatelskiego, z innymi samorządami publicznymi (np. zawodowymi), z Trójstronnymi Zespołami Branżowymi.

Moderatorzy Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego zaproponowali trzy tematy związane z dialogiem w ramach Semestru Europejskiego, zasadami współpracy RDS z przedstawicielami polskich partnerów społecznych w agendach i komitetach funkcjonujących na szczeblu Unii Europejskiej oraz z monitorowaniem sposobu wdrażania europejskich porozumień ramowych do polskiego porządku prawnego, w tym porozumienia ramowego w sprawie aktywnego starzenia się. Jednocześnie zgłosili trzy wnioski – propozycji wystąpień na piśmie do właściwych gremiów RDS w sprawie realizacji trzech powyższych tematów.