email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dyskusja nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary była jednym z głównych tematów posiedzenia zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy, które odbyło się 19.02. 2019 r. w CPS „Dialog”.

FZZ w spotkaniu reprezentował Stanisław Stolorz oraz oraz eksperci. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury i Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyskusja nad projektem przygotowanym przez MS dotyczyła przede wszystkim zagadnień pracowniczych, w tym przepisów chroniących osoby sygnalizujące nieprawidłowości, tzw. sygnalistów. Wszystkie centrale związkowe pozytywnie oceniły projekt. Przedstawiciele strony związkowej odczytali wspólne stanowisko w tej sprawie.

Następnie rozmawiano o wystąpieniu strony pracowników i strony pracodawców z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do młodocianych pracowników, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w systemie pozaszkolnym.

Związki zawodowe podniosły również sprawę uregulowania legislacyjnego prawa działaczy związków zawodowych do wstępu na teren zakładu pracy, tym samym urealnienia kwestii wynikających z Konwencji MOP nr 135.