email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 19 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. W posiedzeniu z ramienia FZZ uczestniczył członek zespołu Krzysztof Małecki. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Bogdan Kubiak, który po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia przeszedł do realizacji punktów merytorycznych spotkania.

Głównym tematem posiedzenia zespołu była umowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią o wyjściu tego kraju ze Wspólnoty tzw. BREXIT. Zespól ma przygotować rekomendacje dla Prezydium Rady. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, którzy przedstawili stan obecny procesu wyjścia i odpowiadali na pytania członków zespołu. Według nich obecnie rozmowy strony unijnej i brytyjskiej przebiegają dwutorowo. Po pierwsze negocjacje dot. Projektu umowy wyjścia i ustalenie okresu przejściowego od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Projekt dot. Praw obywateli wprawdzie został uzgodniony już w I połowie tego roku, jednak kwestie inne w tym status Irlandii Północnej utrudniają zakończenie negocjacji. Po drugie rozmowy dot. przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią, które nie można skonkretyzować do momentu wyjścia, a jedynie rozmowy dotyczą ogólnych relacji. 12 lipca 2018 r. strona brytyjska przedstawiła tzw. Białą Księgę, która zakłada m. in. stworzenie strefy wolnego handlu z elementami specjalnego mechanizmu celnego w obrocie towarami, która na szycie w Salzburgu we wrześniu została odrzucona przez stronę unijną. Umowa wyjścia powinna zostać uzgodniona do października/listopada 2018, by możliwe było jej ratyfikowanie na poziomie UE. Rozważa się scenariusz braku umowy wyjścia czy też deklaracji politycznej ws. przyszłych relacji tzw. no-deal scenario. Polska jest za scenariuszem dialogu i uzgodnienia umowy wyjścia.

Według strony brytyjskiej prawa Polaków będą gwarantowane, a polegać to ma na tym, że obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, którzy do zakończenia okresu przejściowego tj. 31 grudnia 2020 r. będą nieprzerwanie i legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat, będą mogli ubiegać się o pobyt stały uzyskując „status osoby osiedlonej” tzn. będą mieć prawo do zamieszkania z dostępem do funduszy i świadczeń publicznych oraz ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie. Gwarancje i umowa wyjścia to jeden pakiet, który może się nie spełnić, co spowoduje że prawo UE przestanie mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii od 30 marca 2019 r.

Członek zespołu Krzysztof Małecki zadał pytanie na temat obywateli polskich, którzy po tzw. twardym BREXICIE będą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele ministerstw wskazali na możliwość ograniczeń dostępu do rynku pracy i brak przywilejów. Spowodować może nawet spadek eksportu do 3% PKB. Dyskusja szczegółowa koncentrowała się wokół sytuacji transportu samochodowego po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE – czy będą licencje unijne, czy zezwolenia. Istnieje realna możliwość pogorszenia przepływu towarów przez przewoźników polskich, którzy już obecnie szukają nowych rynków oferowania usług przewozowych.

Drugim tematem posiedzenia zespołu była opiniowanie w zakresie oceny zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej przygotowana na zlecenie RDS. Rząd polski jest przeciwny ratyfikacji Karty, dlatego powinniśmy zawrzeć porozumienie dwustronne związków zawodowych z pracodawcami. Prezydent RP jest za ratyfikacją Karty. Stronna związkowa wskazywała na konieczność wprowadzenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w Unii Europejskiej po Konferencji w Goteborgu. Parlament Europejski pracuje obecnie nad dyrektywą o przejrzystym zatrudnieniu odnoszący się do Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Trzecim tematem była informacja Ministerstwa Rodziny z obrad 107 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 28 maja – 8 czerwca 2018 r. Wskazano na wprowadzoną poprawkę do Konwencji Morskiej w zakresie świadczeń dla marynarzy w przypadku piractwa morskiego. Na Konferencji uchylono 6 konwencji i 3 zalecenia – dotyczyło to dokumentów przyjętych przed II wojną światową i już nieaktualne. Ministerstwo wskazał na prace konferencji nt. molestowania i przemocy w miejscu pracy, której prace będą kontynuowane też w przyszłym roku i mają zakończyć się uchwaleniem konwencji i uzupełnionej zaleceniem. Duże kontrowersje dotyczyły uregulowań dotyczących osób LGBT i zagrożenie utrzymania regulacji dotyczących tych osób w zaleceniu wobec ostrego sprzeciwu przede wszystkim państw afrykańskich.

Członek zespołu Krzysztof Małecki, jako przedstawiciel strony związkowej który brał udział w pracach tego komitetu, zadał pytanie o stanowisko strony rządowej polskiej w sprawie wprowadzenia uregulowań ochronnych wobec osób LGBT w przyszłej konwencji i zaleceniu. Odpowiedzi nie uzyskano. Wiadomo, że strona rządowa polska w pracach komitetów reprezentuje stanowisko Unii Europejskiej.

Ostatnim tematem posiedzenia zespołu była informacja Ministerstwa Rodziny na temat przygotowań do setnej rocznicy powstania MOP w 2019 r. Do stycznia 2019 r. odbędzie się dyskusja w Polsce nad raportem ds. przyszłości pracy, który na przełomie maja i czerwca 2019 r. ma zostać w formie deklaracji przyjęty przez MKP. W dniach 10-21 czerwca 2019 r. odbędzie się MKP w Genewie, której porządek będzie się różnił od dotychczasowych. Pracował będzie komitet ds. molestowania i przemocy i miejscu pracy oraz komitet standardów. Podejmowane będą tematy związane z jubileuszem MOP. Przewiduje się obecność głów państw oraz rządów, wśród zaproszonych gości są Papież Franciszek oraz Sekretarz Generalny ONZ.

Na dzień 11 grudnia 2018 r. w CPS Dialog planowane jest seminarium z okazji 20-lecia fundamentalnych praw.