email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 15 listopada 2018 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu ds. międzynarodowych. W Posiedzeniu z ramienia Forum Związków Zawodowych udział wzięli członkowie zespołu: Waldemar Lutkowski i Krzysztof Małecki.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Jan Klimek, który po przywitaniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego i zatwierdzeniu porządku obrad przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pierwszym tematem posiedzenia była dyskusja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Minister Pracy wskazał na proponowane przez rząd rozwiązania polegające na podniesieniu od 1 marca 2019 r. kwot najniższych świadczeń: emerytury i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w wysokości 1100 zł., renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy w wysokości 825 zł., świadczenia przedemerytalnego w wysokości 1140,99 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2019 r. prognozowany jest na poziomie nie mniejszym niż103,26%, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Związki zawodowe postulują wzrost o 50%. Gwarantowana kwota podwyżki świadczenia ma wynosić 70 zł., która obejmie 63% świadczeniobiorców o świadczeniach nieprzekraczających przeciętnego świadczenia emerytalnego tj. ok. 2200 zł. Waloryzacja w tym schemacie spowoduje wzrostu wydatków o 8,443 mld zł. w 2019 r. Wiceprzewodniczący FZZ Waldemar Lutkowski zapytał ministra o waloryzację świadczeń służb mundurowych od 1 marca 2019 r. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym służb odsyła do ustawy waloryzacyjnej – art. 88.

Drugim tematem posiedzenia zespołu była kontynuacja dyskusji nad przeglądem systemu emerytalnego w aspekcie podlegania ubezpieczeniom społecznym w celu wypracowania rekomendacji. Minister Marcin Zieleniecki przedstawiając prezentację nt. ubezpieczeń społecznych, wskazał, że na dzień 30 września 2018 r. ubezpieczeniom społecznym podlega 15 740 402 osoby, co w okresie I-IX 2018 r. dało wpływy 137 mld. zł. Kolejnym aspektem dyskusji były zbiegi tytułów ubezpieczeń w szczególności umowy cywilnoprawne. Od 1 stycznia 2016 r. objęto ubezpieczeniami obowiązkowymi te umowy zlecenia, które uzupełniały podstawę wymiaru składek do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co dało wzrost składek o 3% przy populacji objętej ubezpieczeniami 7%, natomiast wysokość składek z tego tytułu wyniosło w okresie I-IX 2018 r. 3 834 311 zł. Minister prezentował także sytuację osób prowadzących pozarolniczą działalność i istniejącą ulgę gdzie podstawa wymiaru składek z wysokości nie mniejszej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia 2665,80 zł. dla rozpoczynających działalność zmniejszona została do wysokości 630 zł. (składka na NFZ pozostaje bez zmian tj. 319,94 zł.). Wskazał na nowe preferencje uregulowane w Prawie Przedsiębiorcy – ulga na start przez pierwsze 6 miesięcy, czy w ustawie z 20 lipca 2018 r. od 1 stycznia 2019 r. w prowadzeniu działalności nierejestrowanej – przychód poniżej 1050 zł. miesięcznie czy na mniejszą skalę – 2,5 krotność minimalnego wynagrodzenia. Na dzień 30 czerwca 2018 r. działalność pozarolniczą prowadziło 1 469 800 osób z czego 18% – 263 600 opłacało składki preferencyjnie 30%, a 77,6% – 1 140 300 według 60%, około 5% – 9 300 opłaca wyższe składki. 80% prowadzących działalność pozarolniczą jest zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W dyskusji nad systemem związki zawodowe podnosiły kwestię objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi wszystkich tytułów osób zarobkujących w tym umów o dzieło. Dyskutowano także o możliwości ubezpieczenia w szczególności wypadkowego osób do 26-tego roku życia wykonujących umowy zlecenia. Pracodawcy podnosili sprawę podlegania osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i konkurencyjność firm przy zamówieniach publicznych w aspekcie zmniejszania kosztów pracowniczych (umowy o pracę a umowy zlecenia).

Minister Marcin Zieleniecki podsumował dyskusję wskazując brak danych na temat ulg dla prowadzących działalność pozarolniczą. Wśród około 1 mln. Osób wykonujących umowy zlecenia 264 tys. Osób to studenci do 26-ego roku życia. Istnieje ryzyko wypadku przy pracy takich osób i wystąpienia opcjonalnie roszczenia wobec pracodawców. Związki zawodowe wskazywały, że ubezpieczenie wypadkowe jest uzależnione od obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i możliwość samodzielnego ubezpieczenia zaburzyło by cały system ubezpieczeń społecznych. Na pytania o kumulację tytułów ubezpieczeń minister podkreślił, że wymaga to dłuższej osobnej dyskusji. Na koniec przedstawiciel pracodawców omówił projekt zniesienia trzydziestokrotności w aspekcie wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uznającego niekonstytucyjność zmiany. Zapytał się ministra co zamierza z trzydziestokrotnością zrobić rząd, proponując jednocześnie rozmowy nt. zmiany zwolnienia od 40-sto czy 50-ciokrotności. Odpowiedzi jednoznacznej członkowie zespołu nie otrzymali.