email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 8.11.2018 r. był tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 11 marca 2019 r. FZZ reprezentowali p. Marek Mnich i p. Czesław Tuła.

Projekt wspomnianej ustawy zakłada wprowadzenie nowych stawek VAT. Proponowane rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu stawek podatku VAT w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Efektem uproszczenia systemu stawek VAT będą także zmiany samych stawek podatku od towarów i usług dla niektórych towarów.

Przedstawiciel pracodawców z poparciem związków zawodowych, zabierając głos w dyskusji, zaapelował o niepodnoszenie stawki VAT na napoje owocowe. Podwyżka stawki VAT oznaczać będzie m.in. zwiększenie ceny detalicznej napojów o ok. 18%, zmniejszenie produkcji napojów owocowych oraz zmniejszenie zapotrzebowania przemysłu na owoce nawet o 150 tys. ton rocznie. Ponadto zwrócił uwagę, aby kosztami związanymi z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT nie obciążać wyłącznie przedsiębiorców z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, rolników, sadowników czy ogrodników.

W toku dyskusji uzgodniono, że zostanie przygotowane stanowisko strony społecznej w powyższej sprawie.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca przeglądu systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy w Polsce. Przewodniczący Zespołu – Henryk Nakonieczny poinformował, że powyższy temat został wpisany do programu pracy Rady na 2019 r. a debata w tym temacie przewidziana jest na lipiec br. Tym samym zwrócił się do członków Zespołu z prośbą o wskazanie obszaru, który stałby się przedmiotem dyskusji.
Partnerzy społeczni zaproponowali, aby dyskusja na forum Zespołu skupiła się m.in. wokół następujących kwestii: kwota wolna od podatku, odmrożenie progów podatkowych, pracownicze koszty uzyskania przychodu.