email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

24 czerwca 2019 r. e odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentował Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. Forum Związków Zawodowych reprezentował Pan Krzysztof Małecki oraz Pan Waldemar Lutkowski. Obserwatorem był Pan Jan Polaczek (FZZ).

Podczas spotkania strona rządowa zaprezentowała założenia projektu budżetu państwa na 2020 r. W latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4,0 proc. oraz 3,7 proc. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio: 1,8 proc. i 2,5 proc. Rząd założył także, że w 2019 r. przeciętne przeciętnie zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2 proc., a w kolejnym roku o następne 0,5 proc. Pozwoli to według strony rządowej kontynuować spadkową tendencję odnoszącą się do stopy bezrobocia, która na koniec 2019 r. spadnie do 5,5 proc., a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1 proc. wobec 5,8 proc z końca 2018 r.

Strona związkowa zaproponowała, aby wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r., o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.

Strona pracodawców zaproponowała z kolei aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. ukształtował się zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonego o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Na posiedzeniu nie wypracowano wspólnego stanowiska na temat wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. w części dotyczącej realnego wzrostu płac – zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2018 poz.1270 z późn. zm.) z powodu braku mandatu strony rządowej do takich negocjacji. Informacja ta została przekazana Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Pani Dorocie Gardias.

Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok.