email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat bieżącej sytuacji w obszarze zatrudniania cudzoziemców, a także omówienie potrzeb polskiego rynku pracy były tematami połączonego posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy, które odbyło się 21 lutego 2018 r. FZZ w spotkaniu reprezentował Pan Grzegorz Trefon. W spotkaniu udział brali również przedstawiciele resortów przedsiębiorczości i technologii, spraw zagranicznych oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister Stanisław Szwed (MRPiPS) omówił bieżącą sytuację co do zatrudniania cudzoziemców. Z przedstawionych informacji wynika, że  na koniec 2017 roku wydano łącznie 234 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw spoza Unii.  Najbardziej popularna była uproszczona procedura umożliwiająca obywatelom sześciu państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy podejmowanie zatrudnienia krótkoterminowego (sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy) w związku z oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanemu w PUP. W ubiegłym roku zarejestrowano około 1,8 mln takich oświadczeń dla  1,1 miliona cudzoziemców. Grupą cudzoziemców, która najczęściej korzystała z powyższych procedur byli obywatele Ukrainy, dla których w 2017 r. wydano ok. 82% wszystkich zezwoleń na pracę i zarejestrowano 94% wszystkich oświadczeń. Ogólny udział cudzoziemców w rynku pracy szacuje się pomiędzy 2,5% a 5%.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami partnerów społecznych i stroną rządową, której celem była ocena skutków wdrożonej z dniem 1 stycznia br. reformy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, a także wypracowanie rekomendacji do założeń długofalowej polityki migracyjnej. Grzegorz Tokarski w imieniu Pracodawców RP przedstawił szereg propozycji zmierzających do uproszczenia procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce: a) poszerzenie listy krajów objętych uproszczoną procedurą świadczeniową z 6 do 20 najbardziej popularnych wśród pracodawców; b) wsparcie finansowe urzędów pracy i jednostek konsularnych c) rezygnacja z limitowania zatrudniania cudzoziemców (przy stopie bezrobocia poniżej 10%); d) rezygnacja z limitowania zawodów preferowanych (przy stopie bezrobocia poniżej 10%); e) rezygnacja z przeprowadzania testów rynków pracy (przy stopie bezrobocia poniżej 10%).

Uzgodniono, że poszczególne organizacje przedstawią swoje stanowisko w tej sprawie.