email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego,
Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z reprezentatywnymi partnerami społeczno – gospodarczymi: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – lider projektu, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Okres realizacji projektu 02.12.2013 – 30.06.2015.  Cel główny:Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Realizacja projektu wynika z niewykorzystanego potencjału tychże partnerów w programowaniu i wdrażaniu funduszy w okresie 2007-2013. Do realizacji projektu zostaną włączeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Grupy docelowe:
Wsparciem projektu zostaną objęci partnerzy społeczno-gospodarczy (w tym 2 ogólnopolskie organizacje związkowe i 4 organizacje pracodawców). Formalne partnerstwo 6 organizacji realizujących projekt zapewnia objęcie wsparciem organizacji pracodawców i pracowników na poziomie centralnym, regionalnym i branżowym.

Przebieg realizacji projektu:
Przeprowadzona w toku realizacji projektu, analiza potencjału partnerów na poziomie centralnym, branżowym i regionalnym pozwoli zdiagnozować mocne strony, obszary zainteresowania, ale także deficyty – obszary konieczne do wsparcia, by udział w partnerstwie z administracją i innymi partnerami spoza administracji, w programowaniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitoringu środków Unii Europejskiej po 2014 r., był najefektywniejszy i najkorzystniejszy dla wszystkich stron.

Oczekiwane efekty realizacji projektu:
Podstawowym efektem jest wypracowanie Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa (SRZP), która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

Więcej informacji dostępnych na archiwum.fzz.org.pl