email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

FZZ jest partnerem w realizowanych projektach:

1.Strategiczne wsparcie MŚP

2. Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP
 W projektach mamy za zadanie upowszechnianie pierwszego raportu z potrzebami rozwojowymi opracowanego na podstawie zidentyfikowanych potrzeb w firmach sektora MŚP.

Dla przypomnienia informacje o projektach, oraz raporty.

1. Strategiczne wsparcie MŚP Celem projektu jest wprowadzenie zarządzania strategicznego w 166 pomorskich MŚP, co umożliwi świadome planowanie rozwoju ukierunkowane na wzmocnienie konkurencyjności firm. Celem pomorskich MŚP jest rozwój (badania Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego pokazują, że od 57 do 70% MŚP wskazuje jako pierwszy ten cel). Jednocześnie ponad 25% firm dostrzega poważne utrudnienia w dalszym rozwijaniu firmy. Chcąc sprostać wymogom zmieniającego sie otoczenia i działań konkurencji sektor MŚP coraz bardziej otwiera się na innowacje – nie tylko techniczne czy produktowe, ale również te skierowane do wewnątrz przedsiębiorstwa, które umożliwiają poprawę efektywności, wzrost jakości, podniesienie kwalifikacji pracowników. Nasz projekt jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie, na rosnącą świadomość w bardzo pożądanym kierunku, promowanym m.in. przez lokalne organizacje pracodawców jak PZP Lewiatan.

Wsparcie projektowe polegać będzie na przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy w kluczowych perspektywach firmy by na jej podstawie wyznaczyć cele i mierniki strategiczne oraz opracować konkretny plan rozwoju, w tym rozwoju zasobów ludzkich. Dzięki wsparciu firma będzie wiedziała jakie usprawnienia powinna wdrożyć i co dzięki nim osiągnie. Dla MŚP będzie to dostęp do modelu zarządzania, który do tej pory dostępny był głównie dla dużych przedsiębiorstw. Kadra kierownicza budując wspólnie z doradcą plan działania firmy na najbliższe lata zdobędzie również kompetencje do kontynuowania takiego modelu w przyszłości. Zapewnione wsparcie doradców podczas całego okresu obowiązywania Planów wzmocni trwałość rezultatów projektu. Cel projektu skoncentrowany na rozwoju pomorskich MŚP wpisuje się więc bezpośrednio w cel szczegółowy POWER.  Raport – załącznik nr 1 Analiza dostępności usług szkoleniowych w BUR – załącznik nr 2.

2.
 Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP Celem głównym projektu jest wprowadzenie do 174 zachodniopomorskich MŚP zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy. Projekt został tak skonstruowany by zniwelować jedną z głównych przyczyn zbyt małej dynamiki rozwoju sektora MŚP jaką jest brak zarządzania strategicznego. Proces doradczy jaki każda firma przejdzie we współpracy z doradcą umożliwi kadrze kierowniczej zrozumienie kondycji firmy w min. 2 perspektywach kluczowych dla jej funkcjonowania (finansowej, rynku, procesów wewnętrznych oraz infrastruktury, w tym zasobów ludzkich). Tak szeroka analiza pokaże kompleksowy stan przedsiębiorstwa i umożliwi zbudowanie strategii, na której oparte będą plany realizacji potrzeb rozwojowych.

Taki model zarządzania, planowania rozwoju, w tym ZZL jest innowacyjny dla firm MŚP w woj. zachodniopomorskim -. W każdym przedsiębiorstwie obligatoryjnym obszarem analizy będą zasoby ludzkie. Umożliwi to planowanie działań rozwojowych powiązanych bezpośrednio z realizacja konkretnych mierników strategicznych. Wprowadzenie takiego patrzenia na rozwój pracowników jest podstawą do zwiększenia uczestnictwa MŚP w kształceniu pracowników przez całe życie. Firmy, które objęte będą projektem zostaną również przygotowane do korzystania z dofinanansowania na usługi rozwojowe w ramach RUR co stanowić będzie dodatkową, wymierną korzyść z udziału w projekcie. Realizacja projektu wzmacniając konkurencyjność MŚP przyczyni się więc bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego POWER.

Profesjonalizacja zarządzania przyczyni się do zwiększenia dynamiki rozwoju firm i przyspieszenia procesu transformacji najmniejszych firm na wyższy stopień rozwoju (zwiększenie liczby firm małych i średnich). Korzyści gospodarcze z realizacji projektu mogą być więc znacznie większe niż bezpośrednie rezultaty projektu. Projekt skierowany jest do sektora MŚP, gdyż w nim jest największy deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym planowania rozwoju. Firmy nie zatrudniają wykwalifikowanych menadżerów. Funkcje kierownicze pełnią właściciele lub wieloletni pracownicy, fachowcy, którzy wdrażając do pracy młodszych pracowników „naturalnie” objęli stanowiska kierownicze. To sprawia, że zarządzanie jest na podstawowym poziomie, decyzje biznesowe są podejmowane intuicyjnie i nie planuje się działalności w dłuższych horyzontach czasowych. Jednocześnie kadra kierownicza tych firm ma świadomość, że przy obecnej konkurencji bez unowocześnienia zarządzania ich firmy nie utrzymają się na rynku. Skierowanie do takich firm profesjonalnych doradców biznesowych, którzy przeanalizują, we współpracy z kadrą kierowniczą, kondycję firmy, określą cele strategiczne, mierniki i działania służące ich realizacji jest idealną odpowiedzią na zapotrzebowanie. Dla członków Izby jest to ogromna szansa na rozwój i wzrost konkurencyjności.raport – załącznik nr 3

Wszystkie raporty dostępne są w jednym załączniku poniżej