email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

„Społeczna odpowiedzialność biznesu– perspektywa pracownika”PROJEKT REALIZOWANY PRZEZFORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PARTNERSTWIE Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM W RAMACH Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”


Działania 2.1.
„Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”
Poddziałania 2.1.2.„Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”
Czas trwania projektu:Od 1.VII.2011 r. – 30.IV.2013 r.

Obszar oddziaływania projektu: 
Cała Polska
Miejsce realizacji projektu: Siedziba Forum Związków Zawodowych – Bydgoszcz
Partner:Uniwersytet Warszawski

Informacje o projekcie:

Projekt ma charakter szkoleniowo – badawczy. 
Jego celem jest wskazanie jak podnieść konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz oddziaływać na zrównoważony rozwój gospodarczy.Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowany problem niedostatecznej wiedzy wśród polskich przedsiębiorców nt. CSR (ang. Corporate Social Responsibility).Co to jest CSR?Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – ang. Corporate Social Responsibility (CSR) zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych. Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada dbałość o zasady etyczne, zasady uczciwej konkurencji, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.CSR to strategia prowadzenia biznesu oparta na zasadzie “win-win” (czyli “wygrany-wygrany”), bo prowadząc biznes odpowiedzialnie zyskuje firma i otoczenie, w którym ona się znajduje.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji 564 członków związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców w zakresie wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz upowszechniania elastycznych form zatrudnienia, a także zbadanie wyzwań dla CSR w relacjach pracodawca – pracownik z perspektywy pracownika, w latach 2011 – 2013. 

Cele szczegółowe projektu:

Niniejszy projekt szkoleniowo – badawczy dedykowany jest 546 przedstawicielom związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców z 16 województw. Wsparciem zostaną objęci przedstawiciele reprezentatywnych partnerów społecznych.

Planowane działania:


Kontakt:

Forum Związków Zawodowych,
ul. Plac Teatralny 4,
85-069 Bydgoszcz,
tel. 52 371 83 33
fax 52 342 18 71
www.fzz.org.pl


Linki:
O projekcie 
Partnerzy projektu
Aktualności
Co to jest CSR?
Kontakt
Seminaria i szkolenia
Raport końcowy z badań