email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W nowej perspektywie finansowej budżetu unijnego założonej na lata 2007-2013 zaplanowano wdrożenie nowych programów ukierunkowanych na wzrost współpracy w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym. Utworzono nowe programy realizujące cel polegający na rozwijaniu szeroko rozumianej współpracy terytorialnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej, który jest celem polityki spójności Unii Europejskiej.

Na realizacje programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013 przewidziano łącznie 7,75 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Polska na wykonanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej przeznaczyła 557,8 mln euro. Dodatkowo Polska ma uczestniczyć we współpracy transgranicznej z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na co alokowano kwotę w wysokości 173,3 mln euro.

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

W latach 2007 – 2013 realizowane będą trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

Podstawą do wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej będą jednolite zasady. Zasady te mają ułatwić osiąganie zamierzonych w projektach celów. Wszystkie działania realizowane w ramach programów będą musiały być realizowane zgodnie z tymi zasadami. Zasady te będą polegały głównie na:

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej przewiduje się realizację następujących programów z udziałem Polski: