email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Spółki pracownicze – przepis na sukces”  REALIZOWANEGO PRZEZ FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY WSPÓŁPRACY Z Polskim Stowarzyszeniem Prointegracyjnym EUROPA W RAMACH  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” Działania 2.4„Projekty innowacyjne”


Czas trwania projektu:Od 1.05.2011r. – 30.04.2014r. (łącznie 36 m-cy) 
Obszar realizacji projektu:Cała Polska
Miejsce biura projektu: Bydgoszcz – Siedziba Forum Związków Zawodowych 


PRZESŁANKI OPRACOWANIA PROJEKTU:Konieczność stworzenia rozbudowanych programów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do świadomości pracowników, akcentujących wartość dodaną akcjonariatu pracowniczego – ograniczenie skali antagonizmu między kapitałem a pracą, propagowanie nowego typu społecznej odpowiedzialności właścicielskiej, wprowadzanie rozwiązań partycypacyjnych w systemie zarządzania.  

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
 Celem głównym projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań i narzędzi w zakresie aktywowania członków załóg pracowniczych  firm objętych planami prywatyzacyjnymi, pracodawców i JST do inicjowania SP w oparciu o kompleksową analizę stanu i potrzeb oraz ich przetestowanie, popularyzację i wdrożenie, w latach 2011-2014. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
 
GRUPA DOCELOWA:
 1. Użytkownicy produktu:
  • Wymiar docelowy – zarządy, rady nadzorcze SP, grupy inicjatywne, liderzy organizacji branżowych (górnictwo, energetyka, chemia, PKP, Poczta Polska) – 10.000 osóbb)     
   Wymiar upowszechniania – od grudnia 2012 r. do marca 2014 r. wysyłane będą 4 newslettery do organizacji FZZ informujące o Produkcie Finalnym , konferencja dla liderów zw – 50 osób
  • Wymiar upowszechniania – od grudnia 2012 r. do marca 2014 r. wysyłane będą 4 newslettery do organizacji FZZ informujące o Produkcie Finalnym , konferencja dla liderów zw – 50 osób
  • Wymiar upowszechniania – od grudnia 2012 r. do marca 2014 r. wysyłane będą 4 newslettery do organizacji FZZ informujące o Produkcie Finalnym , konferencja dla liderów zw – 50 osób
  • Wymiar testowania – test wstępnej wersji PF (władze FZZ – 86 osób), test w fazie wdrożeniowej ( zarządy, rady nadzorcze, spółki pracownicze, grupy inicjatywne, liderzy organizacji związkowych w/w 5 branż, przedstawiciele ZW FZZ
 2. Odbiorcy produktu:
  • Wymiar docelowy – pracownicy w/w branż – zatrudnienie 500.000 osób    
  • Wymiar testowania – badanie opinii członków FZZ o Produkcie Finalnym na zakończenie projektu 1000 osób

 REZULTATY:
 1. Rezultaty twarde:
  • Pakiet analiz, rekomendacji i dobrych praktyk w zakresie tworzenia spółek pracowniczych i ich funkcjonowania (poradnik) 
  • Upowszechnienie wiedzy z zakresu tworzenia spółek pracowniczych wśród 10.000 osób ( w tym min. 2000 K) poprzez dystrybucję poradnika      
   Przeprowadzenie badań socjologicznych wśród 1280 osób
  • Przeprowadzenie badań socjologicznych wśród 1280 osób
  • Przeprowadzenie badań socjologicznych wśród 1280 osób    
   16 osób ( w tym 4 K) uzyska status SWP FZZ
  • 16 osób ( w tym 4 K) uzyska status SWP FZZ
  • 16 osób ( w tym 4 K) uzyska status SWP FZZe)     
   Organizacja 2 konferencji – 80 osób ( w tym 16 K)
  • Organizacja 2 konferencji – 80 osób ( w tym 16 K)
  • Organizacja 2 konferencji – 80 osób ( w tym 16 K)
  • 100 użytkowników portalu społecznościowego ( w tym 20 K) sprecyzuje swoje oczekiwania związane z PP 
 2. Rezultaty miękkie:
  • Opracowanie i wdrożenie PF przyczyni się do wzrostu upowszechniania PP wśród 50% BO(w tym 20%K)
  • dzięki udziałowi w szkoleniach i testowaniu PF  80% BO  uzyska nową wiedzę i kompetencje z zakresu tworzenia SP,  standardów i „dobrych praktyk” w zakresie PP
  • Propagowanie idei SP i działanie ZKO wpłynie na uruchomienie mechanizmu komunikacji społecznej (wśród 30%BO), obejmującego obieg informacji na temat zasad i procedur PP oraz wymianę praktycznych doświadczeń pomiędzy SP i grupami inicjatywnymi
  • Utworzenie  SWP FZZ wspomoże PP w min 3 branżach     
   uzyskanie przez 40% odbiorców projektu nowego stanu świadomości prawno-ekonomicznej,  i zrozumienie korzyści z udziału w PP
  • uzyskanie przez 40% odbiorców projektu nowego stanu świadomości prawno-ekonomicznej,  i zrozumienie korzyści z udziału w PP
  • uzyskanie przez 40% odbiorców projektu nowego stanu świadomości prawno-ekonomicznej,  i zrozumienie korzyści z udziału w PP
  • Kampania popularyzacyjna wpłynie na wzrost zainteresowania mechanizmami tworzenia SP i wpłynie na inicjowanie SP u 50% BO
  • Zorganizowanie konferencji ogólnopolskich przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk PP i SP wśród 90% jej uczestników
  • 50%  użytkowników portalu społ. (w tym min 30%K) podwyższy swoje umiejętności w zakresie stosowania nowych mechanizmów komunikacji społecznej
Więcej informacji pod adresem archiwum.fzz.org.pl