email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Z dniem 1 maja 2013 r. Forum Związków Zawodowych wznowiło działanie Lokalnych Centrów Informacji FZZ w ramach projektu pn. „Lokalne Centra Informacji FZZ – II edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w zakresie poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


GŁÓWNYM CELEM
 projektu jest podniesienie aktywności regionalnych struktur Forum Związków Zawodowych , w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy różnymi szczeblami organizacji oraz zwiększenia udziału reprezentantów FZZ w dialogu społecznym.

PROJEKT TO KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI…

W ramach LCI – funkcjonujących w każdym z 16 województw zaangażowanych zostanie 16 korespondentów terenowych FZZ, wyspecjalizowanych  w zakresie zbierania, redagowania i popularyzowania informacji o FZZ przez wdrożenie nowoczesnego systemu przepływu informacji w FZZ. Projekt „Lokalne Centra Informacji FZZ – II edycja”,realizowany jest w okresie od 1.V.2013r. – 31.VII.2014r.Lokalne Centra Informacji FZZ pełnią rolę punktów informacyjno – konsultacyjnych dla członków Forum Związków Zawodowych, umożliwiając im w szczególności:

Ponadto projekt przewiduje organizację następujących spotkań w każdym województwie:„CAFE FORUM” Spotkania, trwające ok. 2h, prowadzone w grupach 15 os, mają na celu w szczególności:

Planowane jest odbycie 3 spotkań „Cafe Forum” w każdym województwie.

REKRUTACJA odbywa się poprzez regionalne LCI – przewiduje się nabór otwarty wśród członków FZZ z województwa (w oparciu o kryterium różnorodności branż/organizacji)

FORUM DIALOGU”
Spotkania trwające ok. 4h, prowadzone są w grupach 15 os i służą w szczególności wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego przez działaczy związkowych FZZ. FD odbywają się z udziałem ekspertów, udzielających uczestnikom porad i wskazówek w tematyce uwzględniającej bieżące potrzeby województwa. Planowane jest odbycie 3 seminariów „Forum Dialogu” w każdym województwie.

REKRUTACJA odbywa się poprzez regionalne LCI – uczestnikami są w szczególności członkowie WKDS, Zarządów Wojewódzkich, WRZ, PRZ.

„DEBATY”
W ramach projektu w 16 województwach kraju przewiduje się organizację łącznie 16 debat członków Forum Związków Zawodowych z przedstawicielami partnerów społecznych (w tym w szczególności pracodawców) Debaty, trwające ok. 3h, prowadzone są w grupach 30 os i mają na celu w szczególności:


„SZKOLENIA”
W ramach Projektu planowane są szkolenia dla dwóch grup tj. przedstawicieli gremiów dialogu społecznego, liderów organizacji branżowych i zakładowych biorących udział w negocjacjach z pracodawcą oraz Korespondentów Terenowych. Zakres tematyczny szkoleń dla przedstawicieli gremiów dialogu społecznego:

„e-NASZE NOWE FORUM” W ramach Projektu kontynuowane będzie wydawane

Biuletyn e-NNF – 
miesięcznik, stanowiący cyfrową redakcję czasopisma, umieszczonego na stronie www FZZ (z możliwością wydruku).Jego formuła tworzona jest w oparciu o stały dialog z Czytelnikami, pozwalając równocześnie na standaryzację i wdrożenie w ramach Forum nowoczesnego systemu przepływu Informacji, opartego m.in. na narzędziach ICT oraz dotarcie do większości działaczy w strukturach pionowych i poziomych Forum.

Tematyka e-Nasze Nowe Forum
:- popularyzacja zasad Dialogu Społecznego i działalności związkowej,– porady eksperckie, prawne,– artykuły dotyczące polityki równości, bieżącej działalności FZZ i jego organizacji zwłaszcza na poziomie regionalnym, inicjatyw terenowych,– wywiady z szefami/członkami organizacji, ZW, ZOZ– popularyzacja dobrych praktyk, recenzje publikacji etc.Informacje do biuletynu są pozyskiwane i opracowywane przez korespondentów terenowych i Redakcję LCI m.in. podczas spotkań projektowych CAFE FORUM, FORUM DIALOGU, debat, posiedzeń Zarządów Wojewódzkich, gremiów dialogu społecznego jak Trójstronna Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych i jej zespoły, Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego Wojewódzkie Rady Zatrudnienia etc., a także tworzone w oparciu o postulaty, wywiady i bieżące wydarzenia w regionach.O nowym wydaniu biuletynu e-NNF członkowie FZZ mogą dowiadywać się na stronie internetowej www.fzz.org.pl. Nad prawidłową realizacją planu wydawniczego oraz zarządzaniem treścią e-NNF czuwa Redaktor Naczelny pisma. TY TEŻ MOŻESZ WSPÓŁTWORZYĆ BIULETYN zgłaszając temat bezpośrednio do redakcji:
redakcja.lci@fzz.org.pl

Biuro ProjektuForum Związków Zawodowych
Ul. Plan Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz
E-mail:  biuro.lci@fzz.org.pl
Telefon: +48 52/371 83 33
Faks: +48 52/342 18 71