email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

FUNDUSZE UE 2007-2013


W 2007 roku rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa budżetu unijnego przeznaczonego na lata 2007-2013. Polska będzie miała okazję otrzymać sporą część środków finansowych, co ma pomóc w rozwoju oraz w zwiększeniu konkurencyjności Polski na rynku europejskim. Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, wliczając w to wszystkie dostępne środki wyniesie około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z Funduszy Europejskich. 

Strategia Rozwoju Kraju wyznaczająca kierunki wydatkowania środków unijnych będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych , zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.

Utworzono w sumie 21 programów operacyjnych, które będą służyły realizacji różnych celów. Pięć programów operacyjnych to programy o zasięgu krajowym, w tym cztery główne zarządzane będą na szczeblu centralnym, co zapewni koordynację działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do zarządzania programami.

Najwięcej środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w nowym okresie programowania przeznaczonych będzie na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - będzie to około 27,8 mld euro. Spora kwota środków unijnych została także przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma wynieść około 9,7 mld euro. Na program ukierunkowany na rozwój gospodarczy i wsparcie przedsiębiorstw - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przeznaczono w ramach budżetu unijnego 8,3 mld euro. Istotną kwotą, która popłynie do Polski jest także wartość środków finansowych wydatkowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, gdyż na cele tych programów przeznaczono około 16 mld euro.

Dodatkowym instrumentem dla realizacji polityki unijnej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujący cele Polityki Rolnej oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej ukierunkowane na cel polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna.